Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici organizovan je studij na tri ciklusa:

 • I ciklus – dodiplomski studij, čijim se završetkom stiče zvanje diplomirani pravnik
 • II ciklus – magistarski studij, čijim se završetkom stiče zvanje magistar prava
 • III ciklus – doktorski studij, čijim se završetkom stiče zvanje doktor pravnih nauka

Na I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij) možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući student ili vanredan student.

Vodič za brucoše (PDF)

 


Prelazak sa drugih fakulteta

Prebacivanje studenata sa drugih visokoškolskih institucija na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, regulisano je Statutom Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

Statut Univerziteta u Zenici

Odjeljak E. Prelazak s drugog univerziteta i način priznavanja položenih ispita

 1. Studenti drugih univerziteta mogu prijeći i nastaviti odgovarajući studij na Univerzitetu, u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti, ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima.
 2. Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti.
 3. Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.

 1. Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi fakultetu, najkasnije do 15. 09. tekuće godine.
 2. Odluku o odobrenju prijelaza unutar Univerziteta i s drugog Univerziteta donosi dekan.
 3. Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta /akademije /visoke škole, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana njenog prijema.

 1. Odluku o priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi nastavno-naučno vijeće, na prijedlog komisije za nastavu.
 2. Pripremu prijedloga za priznavanje ispita, na propisanom obrascu, vrši komisija za nastavu koju čine prodekan za nastavu fakulteta i ECTS koordinatori Univerziteta i fakulteta.
 3. Protiv odluke iz stava 1. ovoga člana, može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta.
 4. Odluka po prigovoru je konačna.

Analogno članovima 245. i 246. ovog Statuta, moguće je ostvariti prijelaz s jednog studijskog programa na drugi, unutar Univerziteta, pod uslovima da se kandidatu prelazniku može priznati najmanje 2 (dva) ispita položena na organizacionoj jedinici s koje prelazi, da su ispunjeni uslovi iz člana 242. stav (1) tačka a) i b) i da se ne dovodi u pitanje izvođenje nastave studijske godine i studijskog programa s kojeg student vrši prijelaz i na koji prelazi, shodno važećim standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja.

 


ECTS

Šta je to ECTS?

Jedan od osnovnih “alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS – Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.

ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i porenenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima (kreditima) koji izražavaju opterećenje studenta u savladavanju odrenenog programa studija. Drugim riječima, to je “faktor težine” nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije prostora studija u Evropi dogovoreno je da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar, to jest 20 za trimestar. Primjena ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne menuuniverzitetske saradnje. A ECTS nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija kojeg je student završio, pa je tako i od velikog značaja za poslodavce.

Credits (bodovi ili kreditne tačke) ključni su element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju se pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predvinenog programa studiranja kao što su projekti, seminari, studije, eksperimentalni radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije… ECTS predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predvinenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja odrenenog programa.

ECTS je, prije svega, efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programâ koje nude visokoobrazovne institucije i diplomâ koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Takoner, sistem obrazovnim institucijama olakšava priznavanje rezultata studenta u savladavanju odrenenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje. Time se obezbjenuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i šire dimenzije u odnosu na period kada je on tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti i s oznakama ECTAS (European Credit Transfer and Acumulation System). No, u osnovi opšta zamisao ECTS-a jeste omogućavanje fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem prostoru akademskog obrazovanja.

ECTS koordinator: prof. dr. sc. Aida Mulalić