Pravni fakultet Univerziteta u Zenici trenutno ima potpisane sporazume i memorandume o saradnji, te vrlo aktivnu saradnju sa slijedećim partnerima:

 1. South East European Law School Network (SEELS) – Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope;
 2. Internews u Bosni i Hercegovini;
 3. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;
 4. Kantonalni sud u Zenici;
 5. Agencija za državnu službu Federacije BiH;
 6. Agencija za razvoj općine Zenica „ZEDA“;
 7. JU Služba za zapošljavanje ZDK;
 8. Centar za društvena istraživanja visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet –International Burch University;
 9. Koncern „Agram“.

Uspostava suradnje i međubibliotečke razmjene sa:

 • Institutom za historiju Univerziteta u Sarajevu (potpisan Memorandum o saradnji – razmjena izdanja časopisa),
 • Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli (razmjena izdanja časopisa),
 • Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (međubibliotečka razmjena), – Institutom Ibn Sina u Sarajevu (razmjena izdanja časopisa),
 • Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu (međubibliotečka razmjena).

Fakultet je potpisao Memorandum o saradnji i sa sljedećim subjektima:

 • Nacionalni centar za državne sudove SAD, Ured u BiH (National Center for State Courts, USA).
 • Europsko udruženje studenata prava Zenica (ELSA Zenica),
 • Kantonalni zavodo za pravnu pomoć Zeničko-dobojskoga kantona,
 • Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona (KTZDK)
 • Pravobranilaštvo BiH
 • Transparency International BiH
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK/Uprava policije