Anali Pravnog fakulteta br. 32, god. 16, Zenica, 2023.

AUTOR(I)
Maša Alijević, Senada Zatagić, Amna Hrustić
Rezime

Odredba člana 35., stava 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima i 
temeljnim slobodama iz 1950. godine (u daljem tekstu Konvencija), predviđa 
da pojedinačna aplikacija Evropskom sudu za ljudska prava (u daljem tekstu 
Sud), može biti podnešena od strane pojedinaca, nevladinih organizacija ili 
grupa lica protiv članica Konvencije. Da bi takva aplikacija bila prihvaćena 
moraju biti ispunjeni određeni uslovi, između ostalih, i uslov iscrpljenosti 
unutrašnjih pravnih lijekova zemlje koja je tužena. Ovisno o državi u pitanju, 
to će najćešće značiti da mora postojati pravosnažna presuda vrhovnog ili 
ustavnog suda o pitanju na koje se aplikacija odnosi. 
U svojoj praksi Sud je uspostavio određena pravila u odlučivanju o ovom 
uslovu, te se smatra da ovom pitanju treba pristupiti sa određenom fleksibilnošću 
i da ono nije automatski primjenjivo, niti apsolutno pravilo. Tako je, na primjer, 
Sud utvrdio da ovaj uslov može biti ispunjen i nakon podnošenja aplikacije 
Sudu, ali prije donošenja odluke o prihvatljivosti slučaja za odlučivanje pred 
Sudom, ili da mogu postojati određene posebne okolnosti kada ovaj uslov ne 
mora biti ispunjen.
Ovaj rad će se baviti analizom prakse Suda u odnosu na pitanje 
iscrpljenosti unutrašnjih pravnih lijekova, te kako je ovo pitanje uređeno u 
Bosni i Hercegovini, odnosno, kakva je procedura predviđena domaćim 
zakonodavstvom za zadovoljenje ovog uslova. Obzirom na specifično ustavno 
uređenje Bosne i Hercegovine i organizaciju sudova, u ovom radu će biti 
analizirana procedura za zadovoljenje uslova iscrpljenosti unutrašnjih pravnih 
lijekova, te će ista biti analizirana i u odnosu na presudu Baralija protiv Bosne 
i Hercegovine, koja predstavlja izuzetak od pravila, obzirom da prije aplikacije 
Sudu o ovom slučaju nije odlučivano na Ustavnom sudu BiH, a Sud je slučaj 
prihvatio i o istom odlučivao.

Ključne riječi

dopustivost, iscrpljenost domaćih pravnih lijekova,  fleksibilnost, izuzeci