Pravni fakultet Univerziteta u Zenici sa ponosom predstavlja Vodič dobre prakse kao rezultat regionalnog projekta “Pravni status i zaštita prinudno raseljenih lica, izbjeglica, tražilaca azila i pravno nevidljivih lica”, koji su zajednički realizovali Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Pravni fakultet “Justinijan Prvi” Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Pravni fakultet Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici. Projekat je podržala Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS).

Vodič, objavljen na maternjim jezicima i engleskom jeziku (zaseban broj SEELS časopisa):

https://www.seelawschool.org/images/SEE_Law_Journal/2022/SEE_Law_Journal_No10.pdf),

predstavlja zbirku izvještaja i radova istraživača/ica iz zemalja nekadašnje Zapadne balkanske migrantske rute. U radovima je sadržana analiza nacionalnih propisa o pravnom položaju i pravnoj zaštiti prinudnih migranata i njihove usaglašenosti sa međunarodnim i standardima Evropske unije. Nadamo se da će Vodič biti vrijedan doprinos u zaštiti ljudskih prava prinudnih migranata u regionu.