Danas, 30.03.2023. je na Pravnom fakultetu  u Zenici upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji između  pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini: Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Pravnog fakulteta “Džemal Bijedić” u Mostaru,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma jeste unapređenje saradnje i uspostavljanje partnerskih odnosa između pravnih fakulteta potpisnica, odnosno povezivanje i zajedničko djelovanje akademske zajednice radi podizanja nivoa kvaliteta visokoškolskih ustanova u skladu sa najboljim obrazovnim modelima zemalja Evropske unije, a radi osposobljavanja mladih kadrova za potrebe različitih pravnih oblasti imajući pri tome u vidu društveni značaj vladavine prava.

Saradnja pravnih fakulteta podrazumijeva razmjenu nastavničkog i saradničkog kadra, razmjenu  studenata, zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim obrazovnom i naučnoistraživačkom radu, organizovanje zajedničkih naučnih skupova i okruglih stolova, simpozija, kongresa, kurseva, ljetnih škola, radionica, kao i pripremu i realizaciju zajedničkih naučnoistraživačkih i drugih projekata. Osim toga, saradnja će se ogledati i u razmjeni informacija od zajedničkog interesa, publikacija, literature. Kada su u  pitanju interesi studenata predviđeno je razmatranje modela praktične nastave na univerzitetima i organizovanje studentskih takmičenja. Veoma je važno istaći da ovaj sporazum predviđa i saradnju u smislu analiziranja propisa i predlaganje unapređenja istih.