Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Zemljišno–knjižno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.	Istorijski razvoj zemljišnih knjiga u BiH
2.	Javni registri nekretnina
3.	Načela
4.	Osnovni pojmovi/vrste upisa
5.	Nadležnosti
6.	Sadržaj zemljišne knjige
7.	Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu
8.	Pretpostavke za upis
9.	Upis etažnog vlasništva
10.	Upis prava građenja
11.	Dioba, otpisi i prepisi
12.	Ispravka zemljišne knjige
13.	Novo uspostavljanje i zamjena zemljišni knjiga
14.	Postupak harmonizacije
15.	Katastar nekretnina u Republici Srpskoj

Cilj

Usvajanje znanja iz oblasti Zemljišnoknjižnog prava i osposobljavanje studenata za rješavanje praktičnih slučajeva koristeći zakone. U cilju približavanja studentima ove materije, studenti će imati priliku posjetiti zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Zenici.

Nastavne metode

Predavanja i praktični rad

Metode provjere znanja

Aktivnost i napredovanje studenata se prati tokom cijelog semestra kroz interaktivno učešće na predavanjima. Aktivnost studenta se evidentira. Konačna provjera znanja se vrši pismenim ispitom koji uključuje i rješavanje praktičnih slučajeva. Aktivnost na nastavi utiče na formiranje konačne ocjene. 

Kompetencije

Od studenata se očekuje da razviju:
a) opće kompetencije:
- komunikacione sposobnosti;
- analitičke sposobnosti;
- sposobnost argumentovanja i prezentiranja stečenih znanja;
- vještine učenja potrebne za nastavak studija i dalje napredovanje
b) specifične kompetencije:
-  upoznavanje osnovnih pojmova i instituta zemljišnoknjižnog prava;
- primjene pravila zemljišnoknjižnog prava u konkretnom primjeru;
- povezivanje teoretskih saznanja sa praktičnom primjenom.

Literatura

Weike, J./Tajić, L. Komentar zakona o zemljišnim knjigama, 2005.
Zakon o zemljišnim knjigama (Službene novine Federacije BiH“, br.19/03, 54/04)
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12)
Zakon o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13).  
Hašić, E./Velić, L./Nezirović, G./Velić, I./Tajić, H. Praktikum za stvarna prava 2015.
Babić, I./Medić, D./Povlakić, M./Velić, L./Tajić, H. Komentar zakona o stvarnim pravima, 2014.