Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
4
7
izborni
2.00
Predmet
Viktimologija
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Uvod i svrha modula:
U današnje vrijeme izučavanju zločina nemoguće je pristupiti bez poznavanja žrtve. Definicija žrtve, tipologizacija žrtava i prava žrtava polazni su pojmovi koji omogućavaju uspješniju borbu sa zločinom i zločincima. Poznavanje "Viktimologije" pruža mogućnost da sa dovoljno pažnje i razmijevanja pristupi svakoj žrtvi, ili zločinu, ponosob. Na taj način postiže se u potpunosti poštivanje člana 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, čime se postiže visok nivo profesionalizma i izbjegava sekundarna viktimizacija žrtava.
- Nastavna jedinica- kratki opis (Sadržaj):
Vikimologija (pojam, predmet i metodi), 
Odnos viktimologije s drugim naučnim disciplinama, 
Prava žrtava i tipologizacija, 
Primarna i sekundarna viktimizacija, 
Žrtva kao pasivni i aktivni izvor informacija, 
Žrtve i počinitelji ubistva, 
Žrtve samoubilačkog akta, 
Žrtve u seksualnim deliktima, 
Žrtve nasilja u porodici, Žrtve ekološkog kriminaliteta, 
Žrtve u saobraćajnim nesrećama, 
Viktimizacije povezane sa organiziranim kriminalitetom (narkomanija, trgovina ljudima i ljudskim organima, prostitucija itd.), 
Žrtve flagrantnog i intenzivnog kršenja ljudskih prava, 
Žrtve zloupotrebe moći i autoritarne vlasti, 
Žrtve genocida, ratnih zločina i terorizma, 
Pravda za žrtve.

Cilj

Viktimilogija kao pravna disciplina proširiti će saznanja o pravdi za žrtve ili pravima žrtava, što je i osnovni cilj ovog modula. Poznavanje tih prava spriječit će njihovo dalje kršenje ili sekundarnu viktimizaciju žrtava, te proširiti spoznaje o funkcioniranju pravne države u skladu sa visokim međunarodnim standardima o poštivanju i zaštiti ljudskih prava.

Nastavne metode

Obaveza redovnih studenata, tj. onih koji su sa ponuđene liste izbornih predmeta izabrali ovu nastavnu disciplinu je da pohađaju predavanja, da obavljaju konsultacije prema utvrđenom fondu nastavnih sati, da ukoliko se opredijele, izrade i odbrane seminarski rad prema izabranoj ili dodijeljenoj temi.

Metode provjere znanja

Uspješnost studenta u savladavanju nastavne materije kontinuirano se prati tokom izvođenja svih oblika nastavnog rada, a konačna ocjena utvrđuje se na završnom ispitu koji se obavlja na način i poduslovima koji budu važili na Fakultetu.

Kompetencije

Ovaj predmet se ne preklapa sa drugim predmetima, već se nadopunjava i čini jednu zaokruženu cjelinu, te omogućuje studentima široko obrazovanje i znanje koje se može implmentirati u praksi i to u sljedećim zanimanjima: organi unutrašnjih poslova, pravosuđe, državna uprava, carine, sigurnosne agencije, ne vladinim institucijama i drugim službama koje rade na sprečavanju i suzbijanju zločina i postizanju odgovarajuće moralne i materijalne satisfakcije za žrtve.

Literatura

Ramljak A., Petrović B.: Viktimološki pojmovnik, Udruženje dipl. kriminalista BiH,
Sarajevo, 2005.
2. Ramljak A., Halilović H.: Viktimologija, Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta
u Sarajevu, Sarajevo, 2004.
3. Adžajlić-Dedović, A.: Nasilje u porodici razvojna studija u BiH, Fakultet
kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2004.
4. Balić, H: Bosanska kataklizma: studija slučaja Foča, Magistrat, Sarajevo, 2001.
5. Korajlić N.: Kriminalistička metodika, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo,
2008.
6. Modly D., Šuperina M., Korajlić N.: Rječnik kriminalistike, Strukovna udruga
kriminalista, Zagreb, 2008.
Dodatna:
7. Šeparović, Z.: Viktimologija, Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zagreb, 2001.
Dodatna 1. Šeparović, Z.: Viktimologija (studije o žrtvama), "Informator", Zagreb, 1998.
2. Krivični zakon Bosne i Hercegovine, ("Sl. g1asnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr.,
37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015,
40/2015 i 35/2018)),
3. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, ("Sl. glasnik FBiH", br. 36/2003,
21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i
75/2017),
4. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. godine,
5. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.