Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
1
1
obavezni
9.00
Predmet
Teorija države i prava
Nastavnici
Prof. Maša Alijević/Prof. Tarik Haverić
Saradnici
Sadržaj

Upoznavanje sa predmetom i teorijama o državi i pravu,
- Pojam države, Suverenitet i državna vlast, Elementi države,
- Sastav državne organizacije,
- Vrste država,
- Demokratska ustavna država,
- Pravni poredak i moralni poredak,
- Pravna norma, Struktura pravne norme, Delikt: protivpravna radnja i krivnja, Odgovornost, sankcija i
kazne, Pravna norma i pravne odredbe, Vrste pravnih normi, Normativni pravni akti, Hijerarhija pravnih
normi i akata, formalni izvori prava, načelo zakonitosti, Ustav sa posebnim osvrtom na Ustav BiH, Zakon
- Podzakonski akti, Opšti akti društvenih organizacija, Običajno pravo, Individualni pravni akti, Važenje,
pravednost i djelotvornost pravnih normi (akata), Pravni odnos- Sastav i vrste pravnog odnosa, Pravni
subjekti, Pravni objekti, Pravno ovlaštenje i pravna obaveza, Zloupotreba pravnog ovlaštenja,
- Pravni odnos- Zaštita pravnog ovlaštenja, Nastanak i prestanak pravnog odnosa, Pravne činjenice, Pravne
radnje-segmenti pravnih odnosa, Pravna praznina,
- Primjena pravne norme- Utvrđivanje važećih pravnih normi, Tumačenje pravnih normi, Subjekti i tipovi
tumačenja, Metode tumačenja, Jezičko tumačenje,
- Ciljno tumačenje, sistematsko tumačenje, historijsko tumačenje, argument suprotnosti, argument
sličnosti, argument a fortiori, doslovno, prošireno i suženo tumačenje, Popunjavanje pravnih praznina,
Podvođenje konkretnog odnosa pod opštu normu i ostvarenje norme pravnim radnjama,
- Sistematizacija pravnih normi, Hijerarhijski i naučni sistem pravnih normi, Pravne ustanove i pravne
grane, Pravne grane i podgrane, Pravna područja,
- Sistematizacija gradiva.

Cilj

Upoznavanje i edukacija studenata sa:
1. važnosti veze izmedu države i prava;
2. uvodnim saznanjima o državi, obliku vladavine, političkom sistemu, državnom
uređenju i stepenu centralizacije državnih organa;
3. državnim djelatnostima i njihovim razlikama;
4. radom državnih organa;
5. prepoznavanjem karakteristika javnog prava,
6. osnovnim pojmovima prava;
7. razumijevanjem pravne norme, pravnog odnosa, primjene pravne norme,
8. osnovama za tumačenje prava.

Nastavne metode

Nastava se izvodi kombinacijom predavanja i vježbi, uz mentorski rad na seminarima i izradu praktičnih
zadataka (prepoznavanje elemenata pravne norme i povezivanje pravnih ustanova sa odgovarajućim pravnim
granama i pravnim područjima).

Metode provjere znanja

Završni ispit se provodi pismeno (eliminacioni test) i usmeno. 

Kompetencije

Sticanje teorijskog znanja koje je neophodno za cjelovito obrazovanje diplomiranog
pravnika.

Literatura

Obavezna 1. Nikola Visković: Teorija države i prava, Birotehnika CDO, Zagreb, 2006.
2. Duško Vrban: Država i pravo, Golden marketing, 2003.
Dodatna 1. Dragan Mitrović, Uvod u pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2017.
2. Slobodan Jovanović, O državi, Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.
3. Gligorije Geršić, Enciklopedija prava, Beograd, 2011.
4. Vasić/Jovanović/Dajović, Uvod u pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2014.
5. Fuad Muhić: Teorija države i prava, Magistrat, Sarajevo, 2002.
6. Berislav Perić: Struktura prava, Informator, Zagreb 1994.
7. Frederic Rouvillois: Pravo, Rabic, Sarajevo, 2004.