Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
2
3
obavezni
5.00
Predmet
Stvarno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.	Pojam, načela i izvori stvarnih prava
2.	Posjed: pojam, subjekti, objekti, vrste posjeda, stjecanje i gubitak posjeda
3.	Pravni učinci posjeda; 
4.	Zaštita posjeda
5.	Pravo vlasništva; osnovni pojmovi i karakteristike
6.	Ograničenje prava vlasništva; 
7.	Oblici prava vlasništva (individualno; zajedničko vlasništvo; suvlasništvo; etažno vlasništvo
8.	Stjecanje prava vlasništva: derivativno stjecanje; originarno stjecanje; stjecanje priraštaja, stjecanje od nevlasnika, nalaz stvari)
9.	Zaštita i prestanak prava vlasništva
10.	Pravo služnosti
11.	Založno pravo
12.	Zemljišni dug
13.	Pravo građenja
14.	Pravo stvarnog tereta
15.	Posebna pravna uređenja za neke vrste stvari
16.	Zemljišne knjige

Cilj

-	usvajanje teorijskih znanja i temeljnih pojmova i principa stvarnog prava u Bosni i Hercegovini, 
-	osposobljavanje studenata za rješavanje praktičnih slučajeva, uz koroštenje zakona, te istraživanje i analizu sudske prakse, kao i uz izučavanje naučnih i stručnih radova  iz oblasti stvarnih prava, 
-	sticanje vještina u tumačenju i primjeni stvarnopravnih propisa na rješavanje hipotetičkih i praktičnih slučajeva iz materije stvarnog prava
-	studenti treba da budu u stanju da obrade sva pravna pitanja koja se postavljaju u vezi sa stvarnopravnim odnosom od njegovog pojma,  zasnivanja, izvršavanja sadržaja do prestanka, kao i da uočavaju i rješavaju konflikte više stvarnih prava na jednoj stvari. 

Nastavne metode

Predavanja, vježbe (rješavanje zadataka u timovima), praktičan rad

Metode provjere znanja

Aktivnost i napredovanje studenata se prati tokom cijelog semestra kroz interaktivno učešće na predavanjima i praktičan rad. Aktivnost studenta se evidentira. Konačna provjera znanja se vrši pismenim ispitom koji uključuje i rješavanje praktičnih slučajeva. Aktivnost na nastavi utiče na formiranje konačne ocjene. 

Kompetencije

Od studenata se očekuje da razviju:
a) opće kompetencije:
- Komunikacione sposobnosti
- Analitičke sposobnosti
- Sposobnost argumentovanja i prezentiranja stečenih znanja
- da razviju vještine učenja potrebne za nastavak studija i dalje napredovanje
b) specifične kompetencije:
- da izuče temeljne institute stvarnog prava i steknu potrebno znanje iz stvarnog prava, te da se osposobe za pravilno korištenje izvora stvarnog prava
- da se osposobe identifikovati probleme i pronaći rješenje kroz postupak primjene
relevantnih propisa
- da savladaju vještine potrebne za konkretne pravosudne funkcije u svrhu donošenja odluka, izrade podnesaka, zastupanja i sl.
- da kombinuju stečena znanja sa onim dobijenim izučavanjem ostalih predmeta.
- da mogu primijeniti stvarnopravne propise na hipotetičke i praktične probleme iz područja stvarnopravnih odnosa

Literatura

-	Vedriš, Martin; Klarić, Petar, Građansko pravo, Zagreb, 2014. (II. dio - Stvarno
pravo), str. 189. – 374.
-	Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan,
Stvarno pravo, Zagreb, 1998., str. 14.-43.; 905.-929.
-	Povlakić, Meliha: Transformacija stvarnog prava u BiH, Sarajevo, 2009. (str. 167.–
203.)
Pravni izvori:
-	Zakon o stvarnim pravima, Službene novine FBiH, br. 66/13, 100/13
-	Zakon o zemljišnim knjigama, Službene novine Federacije BiH, br. 19/03 i 54/04
-	Hašić, Enes; Velić, Larisa; Nezirović, Goran; Velić, Ismet; Tajić, Haso, Praktikum
za stvarna prava, Priručnik za praktičnu primjenu Zakona o stvarnim pravima
Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, I. i II. dio, 2015.
-	Babić, I.;Medić,D,; Hašić, E.; Povlakić, M.; Velić, L./. Komentar zakona o stvarnim pravima F BiH, 2014.
-	Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan,
Stvarno pravo, I. i II. svazak, Zagreb, 2007.
-	Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha,
Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko;
Stvarno pravo – posebna pravna uređenja, Zagreb, 2011.
-	Medić, Duško, Novo stvarno pravo Republike Srpske, Banja Luka, 2011., str. 9. 
177.; 189.- 268.