Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
obavezni
4.00
Predmet
Socijalno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1. Razvoj prava socijalnog osiguranja, koncept “socijalne države”
2. Socijalna politika i njeni modeli, socijalna politika u Bosni i Hercegovini
3. Pojam i pitanja socijalne uključenosti, socijalne sigurnosti, prava i osiguranika
4. Nacionalni i međunarodni pravni izvori prava socijalnog osiguranja
5. Principi socijalnog osiguranja
6. Zdravstveno osiguranje – pojam osiguranika i naknade zdravstvenog osiguranja
7. Zdravstveno osiguranje - zdravstvena zaštita, organizacija i finansiranje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite
8. Penzijsko i invalidsko osiguranje – struktura penzijskog i invalidskog osiguranja (stubovi osiguranja), pravo na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, pravo na naknadu za tjelesni invaliditet i prava osiguranika sa djelimičnim invaliditetom
9. Penzijsko i invalidsko osiguranje – pojam i kategorije penzijskih staža, obračun penzije i obračun ostalih davanja, finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja
10. Socijalni status boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, socijalna zaštita civilnih žrtava rata
11. Socijalna zaštita nezaposlenih lica
12. Socijalna zaštita porodica sa djecom, zaštita osoba sa invaliditetom
13. Procesno pravo socijalnog osiguranja – postupci u okviru zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja
14. Procesno pravo socijalnog osiguranja – postupci u okviru zaštite boraca, civilnih žrtava rata, nezaposlenih lica i drugi postupci socijalne zaštite
15. Sinteza semestralnih aktivnosti

Cilj

- Upoznavanje studenata sa osnovnim institutima socijalnog prava, međunarodne i domaće socijalne politike;
- Prepoznavanje problema prilikom praktične primjene instituta socijalnog osiguranja (zdravstvenog, penzionog i invalidskog osiguranja) i socijalne zaštite (socijalna
zaštita branilaca i članova njihovih porodica, zaštita civilnih žrtava rata, nezaposlenih, socijalno ugroženih kategorija, te zaštita porodica sa djecom);
- Određenje relevantnih izvora prava koji će se primjeniti u datom slučaju;
- Mogućnosti primjene instituta socijalne politike sa međunarodnog i uporednog aspekta;
- Upoznavanje sa principima procesnog socijalnog prava i posebnim upravnim postupcima koji se primjenjuju u svrhu ostvarenja navedenih socijalnih prava;

Nastavne metode

Nastava se izvodi predavanja, vježbi, pisanjem eseja, posjeta nadležnim institucijama.

Metode provjere znanja

Provjera znanja studenata se vrši kontinuirano tokom izvođenja časova nastave (predavanja i vježbe) u vidu ocjene stepena aktivnosti studenata (učešće u raspravama, izlaganje rješavanja praktičnih problema i sl.), pisanja i izlaganja eseja, sastavljanjem nacrta odluka o pojedinim socijalnim pravima, polaganjem parcijalnih ispita u vidu rješavanja slučaja i teorijskog dijela, te u vidu konačnog pismenog ispita (u slučaju da student tokom nastave nije položio jedan ili oba parcijalna ispita).

Kompetencije

- Prepoznavanje instituta socijalnog prava u praktičnim slučajevima;
- Sposobnost sastavljanja nacrta različitih pravnih akata u okviru obezbjeđenja socijalne zaštite;
- Sposobnost samostalnog pronalaženja presuda odluka upravnih organa iz oblasti socijalne zaštite;
- Sposobnost samostalnog kritičkog analiziranja literature, zakondodavstva i sudske prakse u svrhu istraživanja;
- Razvoj prezentacijskih vještina, sposobnosti samostalnog istraživanja i analiziranja.

Literatura

Obavezna: 
1. Sead Dedić/Mehmed Hadžić, Socijalno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2018.
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju, „Službene novine FBiH“ br. 30/07, 7/02, 70/08, 47/11,
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, „Službene novine FBiH“ br.46/10,
4. Zakon o penziono-invalidskom osiguranju, „Službene novine FBiH“ br. 13/2018,
5. Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima, „Službene novine FBiH“ br.104/16,
6. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, „Službene novine FBiH“ br. 33/04, 56/05, 70/07, 09/10, 90/17,
7. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba „Službene novine FBiH“ br. 41/01, 22/05, 9/08,
8. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, “Službene novine FBiH“ br. 36799, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16,
9. Vijeće Evrope, Evropska socijalna povelja - revidirana, 1996
10. MOR, Konvencija br.102 o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja, 1952.

Dodatna:
1. Branko Lubarda, Evropsko radno pravo, Podgorica, 2004.
2. Božo Žepić, Radno i socijalno pravo, Split, 2001.
3. Udžejna Habul, Socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini tranzicija, zakonodavstvo, praksa, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2007.
4. Jasna Juričić – Nećak, Osnovi radnog i socijalnog prava – knjiga II, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2005.
5. Edin Šarčević (urednik), Sistem socijalne zaštite – BiH i regija, Centar za javno pravo,
6. Jo Shaw (urednik), Social law and policy in an evolving European Union, Oxford-Portland, 2000.
7. Frans Pennings, European social security law, Wolters Kluwer International, Netherlands, 2012.
8. Uredba br. 883/2004 o koordinaciji sistema socijalne zaštite, OJ L 166, 30.04.2004. (izmijenjena dijelom uredbama br. 988/2009, 1231/2010),
9. Uredba br. 987/2009 kojom se uspostavlja procedura za implementaciju Uredbe br. 883/2004 o koordinaciji sistema socijalne zaštite (Oj L 284, 30.10.2009.).