Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
obavezni
6.00
Predmet
Radno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Osnovni pojmovi radnog prava i radnopravnih odnosa, međunarodni i nacionalni pravni izvori radnog prava, osnovne karakteristike međunarodnog i evropskog radnog prava, elementi kolektivnog radnog prava, radni odnos i njegovi elementi, načelo zabrane diskriminacije u radnim odnosima, vrste radnih odnosa, individualna radna prava, zaštita na radu, prestanak radnog odnosa, procesni aspekti radnog prava (radni sporovi, štrajk, lock-out).

Cilj

- Upoznavanje studenata sa osnovnim institutima međunarodnog, evropskog i domaćeg radnog prava, sa naglaskom na primjeni domaćih instituta;
- Prepoznavanje problema prilikom praktične primjene instituta kolektivnog i individualnog prava, i s tim u vezi određenje relevantnih izvora prava koji će se primjeniti u datom slučaju;
- Upoznavanje sa vrstama kolektivnih ugovora i praktičnim problemima koji proističu iz njihove primjene
- Izučavanje vrsta radnih odnosa iz okvira općeg i posebnih režima radnih odnosa;
- Upoznavanje sa načinima rješavanja radnih sporova u praksi;
- Savladavanje metodologije naučnog istraživanja, istraživanja i analiza sudske prakse.

Nastavne metode

Nastava se izvodi u okviru predavanja i vježbi.

Metode provjere znanja

Provjera znanja studenata se vrši kontinuirano tokom izvođenja časova nastave (predavanja i vježbe) u vidu ocjene stepena aktivnosti studenata (učešće u raspravama, izlaganje rješavanja praktičnih problema i sl.), pisanja seminarskih radova i prezentacija istih, sastavljanjem nacrta ugovora o radu, polaganjem dva parcijalna ispita (rješavanje slučaja i teorijski dio), i pismenog ispita (ukoliko student nije položio jedan ili oba parcijalna ispita).

Kompetencije

- Prepoznavanje instituta radnog prava u praktičnim slučajevima;
- Sposobnost sastavljanja nacrta pojedinačnih i općih pravnih akata u okviru radnog prava;
- Sposobnost prepoznavanja međusobne neusklađenosti kolektivnih ugovora o radu, pravnih propisa i internih akata poslodavca;
- Poznavanje pravnih sredstava potrebnih za zaštitu radnih prava i sposobnost odabira odgovarajućeg sredstva;
- Sposobnost samostalnog kritičkog analiziranja literature, zakododavstva i sudske prakse u okviru radnih odnosa i radnih sporova;
- Razvoj prezentacijskih vještina, sposobnosti samostalnog istraživanja i analiziranja radnopravnog slučaja.

Literatura

Obavezna: 
1. Sead Dedić, Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Radno pravo, Sarajevo, 2005.
2. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Komentar Zakona o radu FBiH,
3. Zakon o radu FBiH, „Službene novine FBiH“ br. 26/16,
4. Zakon o radu RS, „Službeni glasnik RS“ br. 1/16,
5. Zakon o zapošljavanju stranaca, „Službene novine FBiH“ br. 8/99,
6. Zakon o štrajku u FBiH, „Službene novine FBiH“ br. 14/00,
7. Zakon o štrajku u RS, „Službeni glasnik RS“ br. 111/08,
8. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, „Službeni glasnik BiH“ br. br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17,
9. Zakon o državnoj službi u FBiH, „Službene novine FBiH“ br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 04/12.

Dodatna:
Branko Lubarda, Radno pravo–rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
2. Branko Lubarda, Evropsko radno pravo, Podgorica, 2004.
3. Željko Mirjanić, Radni odnosi – individualni radni odnosi, Pravni fakultet Banja Luka, 2004.
4. Ivo Rozić, Kolektivno radno pravo, Službeni List BiH, 2016.
5. Ivo Rozić, Radno pravo - Praktikum, 2009.
6. Ravnić Anton, Osnove radnog prava: domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb, 2004.
7. Sead Dedić, Jasminka Gradaščević-Sijerčić: Međunarodni standardi u radnom zakonodavstvu BiH, Magistrat, Sarajevo, 2001.
8. Sead Dedić, Jasminka Gradaščević-Sijerčić: Temelji međunarodnog radnog prava, Pravni centar, Sarajevo, 2000.
9. Branko Lubarda, Rješavanje kolektivnih radnih sporova, JURS, Beograd, 1999.
10. Buklijaš, Boris, Bilić, Andrijana, Međunarodno radno pravo, Split, 2006.
11. C. L. Davies, EU labour law, Cheltenham, UK, 2012.
12. Brian Bercusson, European labour law (2nd edition), Cambridge University Press, 2009.
13. Catherine Barnard, EU employment law, Oxford University Press, 2012.
14. Monika Schlachter (ur.), EU labour law (A Commentary) Wolters Kluwer Law Business, 2015.
15. Roger Blanpain, European labour law (14 edition), Kluwer Law International, 2014.
16. Uredba Vijeća br. 492/2011 o slobodi kretanja radnika unutar EU (tekst za značajem za EEA), OJ L 141, 27.05, 2011.
17. Direktiva br. 2004/38/EC o pravu građana EU i članova njihovih porodica na slobodno kretanje i boravak na području država članica, OJ L 158, 30.04.2004.
18. Direktiva br. 2000/78/EC kojom se uspostravlja opći okvir za ravnopravan tretman u zapošljavanju i profesiji (OJ L 303 , 02.12.2000.),
19. Direktiva br. 2000/43/EC o implementiranju principa jednakog tretmana između osoba neovisno o rasnom ili etničkom podrijetlu, (OJ L 180 , 19.07.2000.),
20. Direktiva br. 2006/54/EC o implementaciji principa jednakih mogućnosti i jednakog tretmana muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i profesije (OJ 204, 26.7.2006.)