Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
4
8
izborni
3.00
Predmet
Precedentno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

I- Historija anglosaksonskog prava,      
II- Englesko pravo,                   
III- Sudski postupak,                  
IV- Krivično pravo,                  
V- Građansko pravo,                  
VI- Angloameričko pravo,             
VII- Ustavnopravni razvoj SAD,        
VIII- Sudski postupak,
IX- Krivično pravo SAD,
X- Trgovačko pravo,
XI- Pojam common law,
XII- Equity law,
XIII- Statute law,
XIV- Funkcionisanje sistema precedent,
XV- Elementi anglosaksonskog prava u domaćem pravu.

Cilj

Ovladavanje osnovama engleskog common law, equiti law & statute law, razvitku američkog prava i širenju anglosaksonskog pravnog sistema, uz analizu historijske pozadine nastanka pojedinih instituta. 
Upoznavanje sa sistemom precedenta i razvojem postupovnog prava.

Nastavne metode

Izvođenje nastave u XV (petnaest) sedmica na osnovu važećeg udžbenika, pomoćne literature i uz pomoć
Audio- vizuelnih materijala

Metode provjere znanja

Pismeno i usmeno.

Kompetencije

Analizom prava precedenta studenti stiču osnovna znanja o sistemu anglosaksonskog prava te njegovim pojedinim institutima koji se postepeno ukorjenjuju i u bosansko hercegovačkom modernom pravu.
Studenti prepoznaju institute precedentnog prava u evropskom kontinentalnom pravu i ocjenjuju svrsishonost njihove primjene u domaćem zakonodavstvu.

Literatura

Obavezna	
1.	Rusmir Tanović: Osnove precedentnog prava, Zagreb 1998.
Dodatna	
1.	A.E. Faransworth: Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1973.
2.	Dževad Drino: Komparativna pravna historija, Zenica 2017.
3.	R.David: Uvod u privatno pravo Engleske, Beograd 1960.
4.	Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Osijek 1994.