Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
2
4
obavezni
6.00
Predmet
Pravo Evropske unije
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.	Temeljne postavke Evropske unije	
2.	Geneza i poredak integracije	
3.	Nadležnosti EU
4.	Organi Evropske unije	
5.	Pravni izvori Evropske unije
6.	Evropsko građanstvo i načelo ravnopravnosti	
7.	Osnovna prava u EU
8.	Unutrašnje tržište -sloboda prometa robe, usluga kapitala i ljudi
9.	Osnovne postavke prava konkurencije EU
10.	Pravna zaštita	pred sudom EU i nacionalnim sudovima
11. Proces stabilizacije i pridruživanja 

Cilj

Upoznavanje studenata sa evropskim integracijama i konkretno Evropskom unijom. Razumijevanje funkcionisanje institucionalnog i pravnog okvira EU, njegovog demokratskog legitimiteta i sistema pravne zaštite. Prepoznavanje značaja prava EU u pravnom sistemu BiH danas i povećavanju njegovog značaja približavanjem članstvu u EU.

Nastavne metode

Predavanje
Prezentacija
Diskusija
Analiza slučaja
Online sadržaj

Metode provjere znanja

Pismeni i usmeni ispit

Kompetencije

Razumijevanje pravnih aspekata evropskih integracija, te prepoznavanje u kojim pravnim oblastima je značajno pravo EU u BiH, drugim državama potpisnicama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i državama članicama EU. 
Sposobnost rješavanja umjereno složenih problema iz oblasti pravnih izvora EU i unutrašnjeg tržišta EU. 
Poznavanje načina na koji funkcionišu organi EU, zakonodavni postupak i sistem pravne zaštite u EU. 
Sposobnost pronalaska, čitanja i razumijevanja presuda Suda EU kao i njihove primjene u jednostavnim i srednje složenim slučajevima. 
Vještina analize usklađenosti nacionalnog prava s pravom EU.

Literatura

1.	Zlatan Meškić/Darko Samardžić, Pravo Evropske unije I, Sarajevo 2012
2.	Nevenko Misita, Osnovi Prava Evropske unije, Sarajevo (2008)
3.	Radovan Vukadinović, Uvod u institucije i pravo Evropske unije, 6. izdanje, Kragujevac 2014. godine 
4.	Tamara Ćapeta  i Siniša Rodin, Osnove prava EU, Zagreb 2011
5.	Rodoljub Etinski et al., Osnovni prava EU, Novi Sad 2010
6.	Budimir Košutić, Osnovi Prava Evropske unije, Beograd 20101.	Darko Samardžić/Zlatan Meškić, Pravo Evropske unije II – Povelja EU o osnovnim pravima, Zenica 2017
2.	Nevenko Misita, Evropska unija-institucije, Sarajevo 2009
3.	Siniša Rodin/Tamara Ćapeta/Iris Goldner Lang (ed.), Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, Zagreb 2009
4.	Tatjana Josipović, Načela Europskog prava u presudama Europske zajednice, Zagreb 2005
5.	Nevenko  Misita, Evropska unija – pravo konkurencije, Sarajevo 2012
6.	Nevenko Misita, Evropska unija -unutrašnje tržište, Sarajevo 2014