Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
izborni
3.00
Predmet
Pravna klinika iz krivičnog prava
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

 Krivično djelo, vrijeme i mjesto izvršenja krivičnog djela, vremensko i prostorno važenje krivičnog zakona, djelo malog značaja, nužna odbrana, krajnja nužda, krivica, umišljaj, nehat, zabluda, pokušaj krivičnog djela, nepodoban pokušaj, dobrovoljni odsutanak, sticaj krivičnih djela, produženo krivično djelo, kolektivno krivično djelo, saizvršilaštvo, podstrekavanje, pomaganje, krivične sankcije, odmjeravanje kazne, mjere upozorenja, mjere bezbjednosti, krivične sankcije prema maloljetnicima. 

Cilj

Zadatak je produbljivanje znanja kaznenopravne dogmatike opšteg dijela tako i problemski-praktični pristup primjene instituta u konkretnim slučajevima.  Od polaznika se očekuje dobro poznavanje temeljnih instituta općeg i posebnog dijela kaznenog zakona. Težište poučavanja je na analizi slučajeva iz sudske prakse kako bi polaznici studija dobili uvid u probleme kvalifikacije bića krivičnih djela i ostalih instituta krivičnog prava. Radi o teorijskoj obradi pojedinih instituta kaznenog prava i o praktičnoj primjeni istih u konkretnim slučajevima. 

Nastavne metode

Nastava se neće izvoditi putem klasičnih predavanj, već o svojevrsnom interaktivnom radu gdje će studenti zajedno sa nastavnikom analizirati slučajeve iz sudske prakse. 1. predavanja,   2. debate/diskusije,3. instruktivna nastava,   4. samostalan  rad na datim slučajevima. 

Metode provjere znanja

Znanje studenata provjerava se testovima koji će se raditi tokom predavanja, te završnog ispita, tako da će rezultati testa činiti konačnu ocjenu. Praćenje uspješnosti studenata provodi se i kroz interaktivni rad studenata na nastavi. 
Predavanja Vježbe Seminarski Prvi parcijalni Drugi parcijalni Integralni 40% - - 30% 30% 60% 

Kompetencije

Studenti trebaju ulazna znanja i kompetencija, odnosno naučene temeljne institute opšteg dijela krivičnog prava i bića krivičnih djela iz posebnog dijela krivičnog prava UNIVERSITAS  STUDIORUM  ZENICAENSIS UNIVERZITET U ZENICI 58  razviti u vještinu analize i tumačenja činjeničnog stanja određenog krivičnog događaja, koje treba podvesti pod odgovarajuću normu krivičnog zakona tako da taj događaj kvalificiraju kao konkretno krivično djelo. Nadalje, kod studenata se razvija vještina tumačenja krivičnopravnih normi. Krajnji cilj je osposobljavanje studenata za samostalan rad. 

Literatura

Essential

1. Borislav Petrović, Jovašević Dragan, Krivično/ kazneno pravo Bosne i
Hercegovine - Opći dio, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
Sarajevo, 2005.
2. Borislav Petrović., Jovašević Dragan: Krivično/ kazneno pravo Bosen i
Hercegovine – Posebni dio, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,
Sarajevo, 2005
3. Tomić, Zvonimir: Krivično pravo I, Pravni fakultet Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, 2008.
4. Tomić, Zvonimir: Krivično pravo II-Posebni Dio, drugo izmjenjeno i
dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo,
2007.
5. Đurđić B.-Jovašević D.: Praktikum za krivično pravo, opšti deo, drugo
izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2008

Supplementary

1. Komentari krivičnih zakona u BiH, "Vijece Evrope i Evropska
Komisija", Sarajevo, 2005. (grupa autora);
2. Judgements that will be selected depending on specific legal institutes
of criminal law and criminal offenses that will be the subject of
analysis during the legal clinic

3. Babić, M., et al. (2005). Komentar krivičnih/kaznenih zakona.
Sarajevo
4. Babić, M., Marković I.:Krivično pravo, opšti dio, Banja Luka, 2008;
5. Babić, M.,Marković, I.:Krivično pravo , posebni dio ,Banja Luka,
2007
6. Petar Novoselec, Opći dio kaznenog prava, Zagreb, 2007.
7. Petar Novoselec (ur) i dr., Posebni dio kaznenog prava, Zagreb, 2007