Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
4
8
izborni
3.00
Predmet
Pravna klinika iz javnog prava
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Program predmeta: 
1.	Pojam i premet javnog prava
2.	Temeljni principi javnog prava
3.	Teorije javnog interasa
4.	Ustav 
5.	Podjela vlasti
6.	Interpretacija akata javne vlasti
7.	Obnašanje javne vlasti
8.	Efikasnost i obim mehanizama kontrole javne vlasti
9.	Vansudska odgovornost javne vlasti 
10.	Transparentnost i pristup informacijama
11.	Uloga sudske vlasti
12.	Metode analiziranja i argumeniranja odluka javne vlasti
13.	Društveno-ekonomski ambijent u funkciji javne vlasti
14.	Regulacija i oporezivanje javnih dobara
15.	Komparativno javno pravoCilj

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa javno-pravnim poretkom ukjlučujući ulogu, ovlaštenja te interakciju između izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Studenti će biti upoznati sa prirodom i strukturom procesa donošenja legislativnih akata, te sa načinom na koji se pravno struktuira i ograničava javna vlast. Ovo u korelaciji sa ulogom ključnih subjekata u navedenom procesu.


Nastavne metode

Nastava će se izvoditi kroz predavanja uz interakciju sa studentima kroz seminarske radove i diskusije.

Metode provjere znanja

Usmena i pismena provjera znanja

Kompetencije

Studenti će biti osposobljeni za kritičku opservaciju temeljnih koncepata javnog prava. Takođe, studentima se pruža mogućnost istraživanja, analize i prakse kroz različite pristupe interpretaciji pravnih akata. Studenti će razviti i vještine pravnog istraživanja, pravne analize i pravne korespondencije.


Literatura

1. D. Milenković, Javna uprava-odabrane teme, Fakultet političkih nauka–Čigoja štampa,
Beograd, 2007.
2. M. Damjanović, Uporedna iskustva državnih uprava, MAGNA AGENDA, Beograd,
2003.
3. S. Lilić/M. Drenovak, Posebno upravno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u
Beogradu–Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2010.
4. Comparative administrative law, S. Rose-Ackerman (ur.) Yale University USA/ P. L.
Lindseth (ur.) University of Connecticut, USA, Edward Elgar Publishing Limited
TheLypiatts 15 Lansdown Road Cheltenham Glos GL50 2JA UK, Edward Elgar
Publishing, Inc. William Pratt House 9 Dewey Court Northampton Massachusetts
01060 USA, 2010.
5. A. W. Bradley/K. D. Ewing, Constitutional and administrative law, Pearson Longman,
London, 2007.
6. N. Ademović/J. Marko/G. Marković, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Fondacija
Konrad Adenauer e.V. Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012.
7. Đ. de Vergotini, Uporedno ustavno pravo, JP Službeni glasnik, Beograd, 2015.
8. N. Ademović (ur.), Kodeks Ustavnog prava Bosne i Hercegovine, Fondacija Konrad
Adenauer e.V. Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011.
9. R. J. Spitzer, Saving the Constitution from Lawyers–How legal training and law
reviews distort constitutional meaning, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
10. R. J. Spitzer, Saving the Constitution from Lawyers How legal training and law reviews
distort constitutional meaning, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
11. C. Steiner/N. Ademović, Ustav Bosne i Hercegovine- Komentar, Fondacija Konrad
Adenauer e. V., Sarajevo, 2010.
12. Ch. Harland et al., Komentar Evropske konvencije o ljudskim pravima prema praksi u
Bosni i Hercegovini i Strasbourgu, Sarajevo, 2003.
13. C. A. Beard, “An Economic Interpretation of the Constitution of the United States”,
The MacMillan Company, New York, 1962.
14. J. E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 3rd ed., W.W. Norton&Company, New
York, 2000.
15. Bénassy-Quéré, B. Coeuré, P. Jacquet, J. Pisani-Ferry, Economic policy: theory and
practice, Oxford University Press, Oxford, 2010.
16. J. E. Stiglitz, „Economics of the Public Sector“, 3rd ed., W.W. Norton&Company,
New York, 2000.
17. S. Deakin, „Legal diversity and regulatory competition:Which model for Europe?“,
Centre for Business Research, University of Cambridge, Cambridge University Press,
Cambridge, 2003.
18. S. Korkman, “Economic Policy in the European Union”, Palgrave Macmillan, New
York, 2005.
19. T. Persson/G. Tabellini, “The Economic Effect of Constitutions”, The MIT Press,
Cambridge, 2003