Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
izborni
3.00
Predmet
Pravna klinika iz građanskog prava
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Metodologija rješavanja praktičnih slučajeva iz Građanskog prava 
Rješavanje slučajeva iz Građanskog prava
Pisanje ugovora 
Pisanje podnesaka
Posjeta sudu i rad sa praktičarima (sudijama/advokatima)
Simulacija postupka notarske obrade/Simulacija suđenja

Cilj

Usvajanje znanja iz oblasti Građanskog prava i osposobljavanje studenata za rješavanje praktičnih slučajeva koristeći zakone. Studenti će imati priliku da rade sa praktičarima (sudijama, advokatima) i da prisustvuju ročištu na sudu. 

Nastavne metode

Predavanja, vježbe (rješavanje zadataka u timovima), praktičan rad

Metode provjere znanja

Aktivnost i napredovanje studenata se prati tokom cijelog semestra kroz interaktivno učešće na predavanjima i praktičan rad. Aktivnost studenta se evidentira. Konačna provjera znanja se vrši pismenim ispitom koji uključuje i rješavanje praktičnih slučajeva. Aktivnost na nastavi utiče na formiranje konačne ocjene. 

Kompetencije

Od studenata se očekuje da razviju:
a) opće kompetencije:
- Komunikacione sposobnosti
- Analitičke sposobnosti
- Sposobnost argumentovanja i prezentiranja stečenih znanja
- da razviju vještine učenja potrebne za nastavak studija i dalje napredovanje
b) specifične kompetencije:
- da steknu potrebno znanje iz Građanskog prava i da se osposobe za pravilno
korištenje izvora Građanskog prava
- da se osposobe identifikovati probleme i pronaći rješenje kroz postupak primjene
relevantnih propisa
- da savladaju vještine potrebne za konkretne pravosudne funkcije u svrhu donošenja odluka, izrade podnesaka, zastupanja i sl.
- da kombinuju stečena znanja sa onim dobijenim izučavanjem ostalih predmeta.

Literatura

Verdiš, Martin/Klarić, Petar, Građansko pravo, Informator, Zagreb 1996
Babić, Ilija, Građansko pravo, Banja Luka 2011
Zbirka važećih propisa u BiH: Temeljni zakoni iz oblasti Građanskog prava, Sarajevo
Bikić, A/Bikić, E. Obligaciono pravo
Hašić, E./Velić, L./Nezirović, G./Velić, I./Tajić, H. Praktikum za stvarna prava 2015.
Babić, I./Medić, D./Povlakić, M./Velić, L./Tajić, H. Komentar zakona o stvarnim pravima, 2014.
Stanković, Obren/Orlić, Miodrag, Stvarno pravo, 2011.