Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
2
3
obavezni
7.00
Predmet
Porodično pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1. Pojam, predmet, sadržaj i razvoj porodičnog prava/Izvori i načela porodičnog prava
2. Pojam i razvoj instituta braka/Zaključenje braka/Postupak davanja dozvole za zaključenje braka
3. Dejstva braka/Prava i dužnosti bračnih drugova
4. Imovinski odnosi bračnih partnera/Odgovornost bračnih drugova za obveze prema trećim osobama
5. Prestanak braka/Postupak posredovanja
6. Posljedice prestanka braka/Utvrđivanje bračne stečevine/Razvrgnuće bračne stečevine 
7. Vanbračna zajednica/Izdržavanje bračnog i vanbračnog partnera/Nasilje u braku i vanbračnoj zajednici.
8. Pojam i sadržaj roditeljskog prava
9. Porodični status djeteta
10. Utvrđivanje porijekla djeteta (vansudsko i sudsko)
11. Usvojenje
12. Dužnosti i prava roditelja/Dužnosti i prava djeteta/Vršenje roditeljskog prava
13. Zaštita prava i interesa djeteta
14. Prestanak roditeljskog staranja
15. Starateljstvo 

Cilj

Usvajanje znanja iz oblasti Porodičnog prava i osposobljavanje studenata za postupanje u praksi na način da mogu rješavati slučajeve iz predmetne oblasti, analizirati zakonske odredbe i primjenjivati osnovna načela Porodičnog prava. Studenti će također biti upoznati sa relevantnim međunarodnim konvencijama i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.  

Nastavne metode

Predavanja, vježbe (rješavanje zadataka u timovima), seminari

Metode provjere znanja

Aktivnost i napredovanje studenata se prati tokom cijelog semestra kroz interaktivno učešće na predavanjima, kroz vježbe i seminare. Aktivnost studenta se evidentira. Konačna provjera znanja se vrši pismenim ispitom koji uključuje i rješavanje praktičnih slučajeva. Aktivnost na nastavi utiče na formiranje konačne ocjene. 

Kompetencije

Od studenata se očekuje da razviju:
a) opće kompetencije:
- Komunikacione sposobnosti
- Analitičke sposobnosti
- Sposobnost argumentovanja i prezentiranja stečenih znanja
- Vještine učenja potrebne za nastavak studija i dalje napredovanje
b) specifične kompetencije:
- sticanje potrebnog znanja iz oblasti Porodičnog prava i osposobljavanje za pravilno
korištenje izvora Porodičnog prava
- osposobljavanje za rješavanje slučajeva iz predmetne oblasti kroz analizu slučaja, identifikaciju problema i korištenje pravnih izvora 
- mogućnost kombinovanja stečenih znanja sa onim dobijenim izučavanjem ostalih predmeta.

Literatura

1. Traljić, N., Bubić, S., Bračno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007.
2. Bubić, S., Traljić, N., Roditeljsko i starateljsko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007.
3. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine F BiH, br. 35/05.
4. Porodični zakon Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 54/02.
5. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Službeni glasnik BiH, br. 6/99.
6. Konvencija o pravima djeteta 1989.
7. Ostali pozitivnopravni propisi vezani za porodično pravnu oblast.
Panov, S., Porodično pravo, Beograd 2018.
Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac–Lozić, D., Korać Graovac, A., Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2007.
Medić, D., Tajić, H. Porodično pravo u praksi, Sarajevo 2013.