Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
4
7
izborni
2.00
Predmet
Poresko pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Predmet poreznog prava,
- Odnos poreznog prava i drugih grana prava,
- Načela poreznog prava,
- Pravna pozicija poreza,
- Porezni dužnik i porezna vlast,
- Prava i obaveze subjekata poreznopravnog odnosa,
- Porezno činjenično stanje,
- Uloga međunarodnih organizacija u oblikovanju nacionalnog poreznog sistema,
- Preporuke OECD,
- Normativni i institucionalni okvir za reguliranje poreznopravnih odnosa u nacionalnom pravnom sistemu,
- Vrste poreza u nacionalnom poreznom sistemu,
- Uloga Uprave za indirekno oprezivanje BiH i Porezne uprave FBiH,
- Porezni postupak kao posebni upravni postupak,
- Porezni spor,
- Sudska praksa

Cilj

Cilj predmeta je upoznati studente sa posebnostima poreza kao vrste javnih prihoda
isključivo sa pravnog aspekta. Navedeno podrazumijeva raščlanjivanje pravnih odnosa
koji nastaju između poreske vlasti i poreskih obveznika s obzirom na činjenicu da
poreznopravni odnosi nemaju jasnu legislativnu poziciju, osim u okviru upravnog
prava. Međutim, time nije u potpunosti riješeno i pitanje procesnih aspekata poreznog
prava, a time i posljedica koje proizilaze iz ove vrste pravnih odnosa.

Nastavne metode

Nastava će se izvoditi kroz predavanja uz interakciju sa studentima kroz seminarske radove i diskusije

Metode provjere znanja

Pismeni ispit

Kompetencije

Studenti će biti osposobljeni, nakon apsolivaranja materijalnih i procesnih aspekata
poreznog prava, jasno prepoznati složenost odnosa u pitanju, te pravilno sublimirati
poreznopravna činjenična stanja pod norme odgovarajuće grane prava, što je u važećem
pravnom sistemu upravno pravo.

Literatura

1. D. Popović, Porezno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Centar za
izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2011.
2. H. Arbutina/T. Lugarić, Osnove poreznog prava, Društveno veleučilište u Zagrebu,
Zagreb, 2010.
Dodatna 1. Upravno pravo,
2. Posebni upravni postupci.