Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Državno i međunarodno javno pravo (2. ciklus)
2
1
1
izborni
7.00
Predmet
Opšta pravna načela EU
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Historijski razvoj opštih pravnih načela EU
2. Sedmica Kvalifikacija opštih načela
3. Sedmica Kodifikacija opštih načela u primarnom pravu
4. Sedmica Mir i sloboda
5. Sedmica Demokratija
6. Sedmica Pravna Država
7. Sedmica Osnovna Prava
8. Sedmica Samostalnost
9. Sedmica Nadređenost
10. Sedmica Neposredno dejstvo
11. Sedmica Lojalnost
12. Sedmica Ekonomski poredak
13. Sedmica Ekološki poredak
14. Sedmica Socijalna Država
15.Sedmica Budući razvoj opštih pravnih načela u EU

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju temeljnim načelima Prava EU kao
sastavnim dijelom primarnog prava EU. Razovrsnost načela treba omogućiti
razumijevanje nastanka općih pravnih načela, njihove funkcije u pravnom
poretku EU i značaja za svaku pojedinu oblast unutar Prava EU. 

Nastavne metode

1. predavanja
2. debate/diskusije
3. instruktivna nastava
4. seminarski rad

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit
2. usmeni ispit
3. debate/diskusije
4. seminarski rad

Kompetencije

Studenti će biti osposobljeni da da apstraktno formulisana načela
primjenjuju na konkretne slučajeve koristeći se tumačenjem Suda EU. Dalje
će biti osbosobljeni za saostalno istraživanje u oblasti javnog prava EU,
pronalazeći konkretne propise koji su odraz postavljenih opštih pravnih
načela. Konačno primjenom trebaju se razviti analitičke sposobnosti koje
zajedno sa osposobljavanjem za primjenu različitih metoda tumačenja
doprinose potpunijem razumijevanju oblasti Prava EU

Literatura

1. Z. Meškić/D. Samardžić, Pravo Evropske unije I, Sarajevo 2012.
2. T. Josipović, Načela Europskog prava u presudama Europske zajednice, Zagreb 2005.
3. Nevenko Misita, Osnovi Prava Evropske unije, Sarajevo (2008)
4. Radovan Vukadinović, Uvod u institucije i Pravo Evropske unije, Kragujevac (2008.)
5. S. Rodin/T. Ćapeta/I. Goldner Lang (ed.), Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, Zagreb 2009.

1. A. v. Bogdandy/J. Bast (ed.), Europäisches Verfassungsrecht, Berlin-Heidelberg 2009.
2. Ch. Calliess/M. Ruffert (ed.), Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, Kommentar, München 2007.
3. P. Craig/G. de Búrca, EU Law-Text, Cases and Materials, Oxford 2008.
4. T. C. Hartley, The Foundations of European Community Law – an Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, Oxford-New York 2003.
5. B. Košutić, Osnovi prava Evropske Unije, Beograd 2010.