Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
2
4
obavezni
6.00
Predmet
Nasljedno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Student se upoznaje sa osnovama materijalnopravnog nasljednog uređenja kao i sa ostavinskim postupkom. Očekuje se da student usvoji temeljna znanja i temeljne institute nasljednog prava i savlada osnovne vještine rješavanja problema iz nasljednog prava. Studenti treba da budu u stanju da obrade sva pravna pitanja koja se postavljaju u vezi sa otvaranjem nasljeđa jednog lica te da budu u stanju da u stvarnom ili hipotetičkom slučaju mogu odrediti nasljednike, veličinu njihovih nasljednih dijelova i sastav zaostavštine, kao i riješiti eventualna procesna pitanja koje se s tim u vezi postavljaju.
Pojam i osnovna načela nasljednog prava. Pretpostavke za nasljeđivanje-smrt ostavioca, postojanje nasljednika, zaostavština, prijem i odricanje od nasljeđa, osnov pozivanja na nasljeđe. Zakonsko nasljeđivanje-činjenice za određivanje zakonskih nasljednika, raspored zakonskih nasljednika. Nužno nasljeđivanje-pojam i pravna priroda, vrste nužnih nasljednika i njihov raspored, zaštita nužnog nasljednog dijela. Nasljeđivanje na osnovu testamenta-pojam i karakteristike testamenta, vrste testamenta, uvjeti za valjanost. Nasljedno-pravni ugovori-ugovor o nasljeđivanju, ugovor o nasljeđivanju koje nije otvoreno, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života ostavioca. Ostavinski postupak-pojam i načela, tok postupka.

Cilj

- Upoznavanje studenata sa institutima naljednog prava, osnovama materijalnopravnog nasljednog uređenja i sa ostavinskim postupkom u entitetima i Brčko distriktu BiH,
- Osposobljavanje studenata za pravilnu primjenu propisa iz oblasti nasljednog prava,
- Poučavanje studenata vještini rješavanja praktičnih pitanja i problema vezanih za
nasljednopravne odnose korištenjem stečenih teorijskih znanja.

Nastavne metode

Nastava će se odvijati putem predavanja, vježbi, te kroz zajednički (seminarske grupe) i individualni rad. Rad studenata tokom predavanja će redovno biti praćen putem zadataka koje se odnose na pojedine tematske jedinice ili kroz samostalnu obradu pojedinih instituta (pojedinačni/ili zajednički rad).

Metode provjere znanja

Rad studenata manifestirat će se kroz obavezno, redovno i kontinuirano pohađanje i praćenje svih vidova nastave. Na kraju semestra slijedi pismena i/ili usmena provjera znanja, uz uvažavanje prethodno ostvarenih rezultata.

Kompetencije

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da:
- objasne pravnu i društvenu ulogu nasljeđivanja;
- definišu i objasne osnovne insitute nasljednog prava;
- obrade pravna pitanja koja se postavljaju u vezi sa otvaranjem nasljeđa jedne osobe;
- u stvarnom ili hipotetičkom slučaju odrede nasljednike, veličinu njihovih nasljednih
dijelova i sastav zaostavštine, te riješe eventualna procesna pitanja koje se s tim u
vezi postavljaju;
- pouče o načinu sačinjenja valjanog testamenta i ugovora sa dejstvima vezanim za
smrt

Literatura

Obavezna	
1.	D. Bago, N. Traljić, M. Povlakić, Z. Petrović, Nasljedno pravo, Sarajevo 1991.
2.	Zakon o nasljeđivanju, Službeni list SR BiH 7/80 (prečišćeni tekst) i 15/80.
3.	Zakon o vanparničnom postupku, Službene novine Federacije BiH 2/98.
Dodatna	
1.	Borislav Blagojević, Nasljedno pravo u Jugoslaviji, Beograd, 1979. i sva kasnija izdanja Nikola Gavella, Nasljedno pravo, Zagreb, 1990. Oliver Antić, Nasledno pravo, Beograd, 1999.