Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Državno i međunarodno javno pravo (2. ciklus)
2
1
2
izborni
5.00
Predmet
Monetarno javno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

 1. Uvod
2. Sedmica Pojam novca sa pravnog aspekta
3. Sedmica Pojam novca sa ekonomskog aspekta
4. Sedmica Savremene funkcije novca
5. Sedmica Institucionalni okvir za obezbjeđenje ostvarenja novčanih
funkcija i monetarni sistemi
6. Sedmica Monetarni poremećaji
7. Sedmica Implikacije monetarnih poremećaja na privredna kretanja i
subjekte privrednog sistema
8. Sedmica
Implikacije monetarnih poremećaja na subjekte privrednog
sistema
9. Sedmica Mjere i sredstva monetarne i fiskalne politike za suzbijanje
monetarnih poremećaja
10. Sedmica Uloga i značaj ostalih segmenata ekonomske politike
(fiskalne, devizne politike, politike cijena) na stabilnost
privrednog sistema
11. Sedmica Uloga i značaj ostalih segmenata ekonomske politike
(fiskalne, devizne politike, politike cijena) na stabilnost
privrednog sistema
12. Sedmica Temeljni pojmovi Europskog monetarnog sistema (EMU) I
13. Sedmica Temeljni pojmovi Europskog monetarnog sistema (EMU) II
14. Sedmica Sistematizacija
15.Sedmica Sistematizacija 

Cilj

Razrada temeljnih monetarnih instituta i pojmova uz akcentiranje značaja
vođenja zdrave monetarne politike za stabilnost i razvoj zemlje, uloge
Centralne banke/Narodne banke u različitim monetarnim sistemima, jačanje
spoznaje o međuovisnosti monetarnog i fiskalnog sistema i koordinacije
monetarne i fiskalne politike, relevantnosti integracije i implementacije novih
institucija u monetarnom sistemu Bosne i Hercegovine s obzirom na
ograničen monetarni suverenitet kroz uspostavljanje Valutnog odbora.

Nastavne metode

1. predavanja
2. debate/diskusije
3. instruktivna nastava
4. seminarski rad

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit
2. usmeni ispit
3. debate/diskusije
4. seminarski rad

Kompetencije

Polaznici će biti osposobljeni da neposredno učestvuju u kreiranju zdrave
ekonomske politike u svojstvu njenih nosilaca kroz sistem zakonodavne ili
izvršne vlasti, ali i da, sa pozicije učesnika na tržištu primijene stečena
znanja u cilju ostvarenja i obezbjeđenja vlastitih interesa privredno-pravnog
karaktera.

Literatura

1. Friedman, M., Teorija novca i monetarna politika, Rad, Beograd, 1973.
2. Konjhodžić, H., (red), Monetarna ekonomija, Ekonomski i Pravni fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2004..
3. Hodžić K., Koncepcije ekonomske politike, Feri, Tuzla, 2002.
4. Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. (several editions).
5. Krulj, V., Novac i novčane obveze u unutrašnjem i međunarodnom pravu, Savremena administracija, Beograd, 1973
1. Frisch H., Theories of inflation, Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, 1983.
2. Froyen R., Guender A., Optimal monetary policy under uncertainty, Edward Edgar Publishing
3. Gali J., Monetary policy, inflation and the business cycle, Princeton University Press, New Jersey, 2008.
4. Houben A., The evolution of monetary policy strategies in Europe, Kluwer academic Publishers, Dordrecht, 2000.
5. Janvid F., Međunarodna monetarna poltika, Informator , Zagreb, 1971.
6. Kozarić K., Modeli monetarne politike sa osvrtom na valutni odbor Bosne i Hercegovine, Centralna banka BiH, Sarajevo, 2007.
7. Labonte M, Makinen G., Monetary policy and price stability, Nova Science Publishers, New York, 2004.
8. Leko, V., Financijske institucije i tržišta, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2002.
9. LeRoy Roger M, VanHoose D., Moderni novac i bankarstvo, Mate doo, Zagreb, 1997.
10. Babić, M., Babić, A., Međunarodna ekonomija, Mate, Zagreb, 2000.
11. Bakalar J., Politika cijena: cijene u teriji i praksi, HDK Napredak,
Sarajevo, 2001.
12. Ball R.J., Inflation and the theory of money, Aldine Pub. Co., Chicago, 1965, Second paperback printing, 2009.
13. Bernholz P., Monetary regimes and inflation: history, economic and political relationships, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2003.
14. Bertrams R., Bank guarantees in international trade, Kluwer Law International, Hague, 2004.
15. Brodlija E., Currency board aranžman koji vodi ka članstvu EU i euro zoni, magistarski rad, Sarajevo, 2003.
16. Buiter W., Principles of budgetary and financial policy, The Mitt Press, Cambridge, 1990.
17. Campbell J., Asset prices and monetary policy, The University of Chicago Press, Chicago, 2008.
18. Canzoneri M., Monetary policy in interdependet economies : a game-theoretic approach, The Mitt Press, Cambridge, 1992.