Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Pravo/Krivično pravo (2. ciklus studija)
2
1
1
obavezni
5.00
Predmet
Metodologija društvenih i pravnih istraživanja
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1. Sedmica: Pojam nauke i značenje apodiktičkog stava da principi istine i pretpostavke nauke nisu iskustveno provjerljivi
2. Sedmica: Naučni pojmovi i definicije pretpostavke sagledavanja naučnodruštvene zakonitosti
3. Sedmica: Nastanak i razvoj pojedinih društvenih stanovišta, pravnih teorija i orijentacija; njihovo omogućavanje i karakter
4. Sedmica: Odrednice i specifičnosti društvene nauke i društvenih disciplinarnih područja, značaj i mjesto teorije u društvenoistraživačkom postupku
5. Sedmica: Kritička ili humanistička naspram pozitivističke nauke - involutivnost bitno inherentni sadržaj stanovišta pozitivizma; nasuprot društvenoj teoriji stanovišta kvantitativne egzaktnosti pozitivizma u tretiranju pojava društva
6. Sedmica: Uzročne, strukturalne i funkcionalne veze i povezanosti i omogućeni put dolaženja do aksioma
7. Sedmica: Obilježja kvalitativnih i kvantitativnih pristupa u društvenom i pravnom istraživanju; funkcija i relevantnost njihovog mjesta pravcem usklađivanja zahtjeva specijalističkih područja istraživanja sa uputnim nadređivanjem cjeline
8. Sedmica: Predmet metodologije prava - osnovni metodi ispitivanja pojedinih aspekata pravne djelatnosti, pravne prakse i pravne nauke, njihovo jedinstvo i metodi njihovog omogućavanja; metodologija prava i kao naučna i kao metasaznajna disciplina
9. Sedmica: Određenost i karakter ispitivanja pravnog fenomena ili pravnog pitanja u obezbjeđenju primjene metodskoistraživačkih principa i postupaka i u tom pogledu specifična, predmetno-jedinstvena uslovljenost metodologije prava i nauke o pravu
10. Sedmica: Osnove kontraverzi o metodama u pravu - karakteristike i određenja inicirana tretiranjem pojava društva, praksom i politikom postavljanja i razrješavanja građanskih pitanja
11. Sedmica: Sociološka metoda u pravu u identifikovanju značaja pojedinih «materijalnih izvora prava» i formiranju pojedinih stanovišta, koncepcija prava i pravnih škola; postupci i tehnike sociološkog metoda u pravu neophodni za konkretizirano ispitivanje pravnih pojava i pravnih procesa
12. Sedmica: Principi pravnoistraživačke djelatnosti dolaze u dominantnoj primjeni sociološke metode i socioloških stanovišta, te u konceptualnom okviru faktora nastanka i efikasnosti pravne norme i napose u mjestu i funkciji dogmatske metode s obzirom na ključno legitimiranje pravnog poretka putem ispravnosti legaliteta i istina autoriteta
13. Sedmica: Funkcije diferenciranja karaktera i prakse stvaranja i ostvarivanja prava i, s druge strane, građanske i društvene zakonitosti kojima se to omogućavanje provodi, podstiče i usmjerava
14. Sedmica: Metodi i istraživački postupci u saznanju pojedinih aspekata i elemenata prava, njihova povezanost, jedinstvo i uzajamni uticaj na afirmiranju pravne djelatnosti i pravnih odnosa
15. Sedmica: Opredjeljenje za naučno-istraživački fenomen i značaj naučnoteorijskog definiranja problema unutar određivanja ciljeva i zadataka istraživanja

Cilj

Usmjeriti i osposobiti studente za kompleks sagledavanja, ispitivanja, uočavanja i rješavanja stručnih i naučnih problema pretpostavljajući referentnu građu za pružanje moguće relevantnih odgovora na postavljana, pravnodruštvena istraživana pitanja u pojedinim pravnim područjima, granama prava, odnosno pravu u cjelini.

Nastavne metode

1. predavanja (30 %)
2. debate/diskusije (30 %)
3. instruktivna nastava (40 %)

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit (30 %)
2. usmeni ispit (55 %)
3. debate/diskusije (15 %)

Kompetencije

Razvijanje i sticanje stručnih i naučnih sposobnosti u istraživanju na predan način pravne djelatnosti, pravne prakse, teorija karakterističnih u pravu; također kontekstom ovih sposobnosti istraživanje pravnih
pojava unutar konceptualizacije pravnog okvira, mjesta, značenja i uslovljenosti pravne sfere i njome cjelovito uslovljavajućeg uticaja na društvo i građanski sistem odnosa.

Literatura

4.1. Obavezna literatura
- Filipović Muhamed, Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost, Sarajevo 2003. god.
- Mesihović Nijaz, Uvod u metodologiju društvenih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2003. god.
- Šušnjić Đuro, Metodologija, Kritika nauke, Čigoja štampa, Beograd 2005. god.
- Lukić Radomir, Metodologija prava, BIGZ Beograd 1995. god.
- Weber Max, Metodologija društvenih nauka, Globus Zagreb, Zagreb 1986. god.
- Visković Nikola, Osnove metodologije prava, autorizirana predavanja, Poslijediplomski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 1980. god.
- Baraković Šefik, Alternativa zaboravu i ignoranciji društvene teorije - sedam eseja protiv zaborava i rehabilitacije fašizma, DES, Sarajevo, 2012. god.
- Pečujlić Miroslav, Metodologija društvenih nauka, Novinska ustanova Službeni list SFRJ, Beograd 1977. god. (Drugo izdanje)

4.2. Dodatna literatura
- Literaturu za specifičnija područja društvenog i pravnog istraživanja i za produbljenije savladavanje predviđene predmetne građe preporučiti će izvođač nastave.