Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
2
4
obavezni
9.00
Predmet
Međunarodno javno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Uvod: pojam, narav, razvoj međunarodnoga prava; Izvori međunarodnoga prava: opća načela prava i običaj u međunarodnome pravu; Pravo međunarodnih ugovora; Pravo međunarodnih ugovora II. Jednostrani akti kao izvor međunarodnoga prava; Međunarodna zajednica. Države i druge teritorijalne cjeline; Države i druge teritorijalne cjeline II; Neka posebna pitanja međunarodnoga prava; Međunarodne organizacije; Čovjek u međunarodnome pravu; Objekti u međunarodnome pravu: državno područje; Državno područje II; Međunarodno pravo mora; Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira; Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira II; Pravo oružanih sukoba. Međunarodni oružani sukobi.  

Cilj

Cilj je upoznavanje studenata s pojmom međunarodnoga prava i njegovim razvojem; odnosom međunarodnoga i unutrašnjega prava. Obrađuju se izvori ove grane prava s naglaskom na ugovor i običajno pravno pravilo. Studenti će steći opća i posebna znanja o sistemu pravnih pravila koja uređuju odnose između međunarodnopravnih subjekata ili učesnika, prije svega uzajamne odnose država, država i međunarodnih organizacija, te odnose između međunarodnih organizacija. Obrađuju se sva nužna pitanja u vezi s državom te drugim zavisnim i posebnim slučajevima subjekata. Izučavaju se organi države u međunarodnim odnosima te pruža osnov diplomatskoga i konzularnoga prava. Pruža se pregled nekih posebnih pitanja u međunarodnome pravu – imunitet države od sudbenosti, odgovornost države i međunarodne organizacije, ali se daju i opće značajke međunarodnoga prava o zaštiti životne sredine. Vrši se analiza međunarodnih organizacija, kao i čovjeka - subjekta međunarodnoga prava. Daje se osnovni prikaz univerzalnoga i regionalnih sistema zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda. 
Obrađuju se objekti u međunarodnome pravu: državno područje i državne granice, međunarodne rijeke i jezera, zračni prostor, svemir i svemirsko pravo, međunarodno pravo mora, razvoj pojma zajednička baština čovječanstva u teoriji i praksi. Analizira se mirno rješavanje sporova i osiguranje mira: opće karakteristike, načini mirnoga rješavanja sporova, mjesto i uloga Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija i njihovih organa i tijela. Daje se pregled kolektivnih mjera prema Povelji Ujedinjenih nacija, kontrole naoružanja, prava na samopomoć. Obrađuje se pravo oružanih sukoba: rat i druge vrste oružanih sukoba, pravno reguliranje međunarodnoga i nemeđunarodnoga oružanoga sukoba, ograničenja ratovanja, pravila međunarodnoga humanitarnoga prava te pojam i obilježja neutralnosti u ratu.

Nastavne metode

1. predavanje
2. diskusija 

Metode provjere znanja

1.	kolokvij (sredina semestra)
2.	pismeni dio ispita (međunarodna sudska praksa)
3.	usmeni dio ispita (teorija) 
4.	seminarski rad/istraživački projekt
5.	referat 
6.	aktivnost (predavanja + vježbe) 

Kompetencije

-	Razvijanje sposobnosti samostalne teorijske i stručne analize pojmova međunarodnoga javnoga prava;
-	Sposobnost samostalnoga pronalaženja međunarodnih sudskih odluka iz oblasti međunarodnoga javnoga prava; 
-	Prepoznavanje instituta međunarodnoga prava u praktičnim slučajevima;
-	Sposobnost samostalnoga kritičkoga analiziranja literature, izvora i sudske prakse u svrhu istraživanja;
-	Razvoj prezentacijskih vještina, sposobnosti samostalnog istraživanja i analiziranja;
-	Student se osposobljava za rad u međunarodnim pravosudnim institucijama.

Literatura

Obavezna	
V.Đ. Degan (2011) Međunarodno pravo, Zagreb: Školska knjiga. 

Dodatna	
J. Andrassy et al (2010) Međunarodno pravo 1, Zagreb: Školska knjiga;
J. Andrassy et al (2012) Međunarodno pravo 2, Zagreb: Školska knjiga;
J. Andrassy et al (2006) Međunarodno pravo 3, Zagreb: Školska knjiga;
R. Wallace, O. Martin-Ortega (2016) International Law, London: Sweet&Maxwell;
M. N. Shaw (2008) International Law, Cambridge: Cambridge University Press;
S. Softić (2012) Međunarodno pravo, Sarajevo: DES;
B. Krivokapić (2010) Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, Beograd: Službeni glasnik;
Međunarodni ugovori, deklaracije, akti međunarodnih organizacija;
Međunarodna sudska praksa.