Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Medijsko pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Pojam i izvori medijskoga prava; Sloboda izražavanja; Pravo na reputaciju i pravo na privatnost; Pravo na privatnost vs. sloboda izražavanja. Ravnoteža ljudskih prava; Pravo na zaborav; Pravo na informiranje i pravo na pristup informacijama; Pravo na pristup internetu; Javni interes; Ograničenja slobode medija; Kleveta; Pravosuđe i mediji; Regulacija elektronskih i neelektronskih medija; Regulacija društvenih medija (mreža); Pitanja odgovornosti; Medijsko vlasništvo.  

Cilj

Usmjeriti i osposobiti studente za spoznavanje, ispitivanje, uočavanje i rješavanje stručnih i naučnih problema iz pravnonaučne oblasti medijskoga prava i prava interneta u Bosni i Hercegovini. Upoznati studente s pojmom, osnovnim izvorima i načelima medijskoga prava i prava interneta. Studenti će analizirati fundamentalna prava i slobode karakteristične za ovu pravnu granu: sloboda izražavanja, pravo na reputaciju i privatnost, pravo na zaborav, sloboda pristupa informacijama, pravo na pristup internetu. U medijskome pravu i pravu interneta navedena prava i slobode interferiraju s nacionalnom sigurnošću, javnim interesom, klevetom. Obrađuje se pravna i institucionalna regulacija elektronskih i neelektronskih medija te društvenih medija (mreža) u Bosni i Hercegovini. Analizira se relevantna nacionalna i međunarodna sudska praksa u ovim oblastima. Predmet obuhvata izučavanje pitanja odgovornosti svih vrsta medija za sadržaj te vlasništva medija.    

Nastavne metode

1.	Predavanja:  50 %
2.	Istraživački radovi: 50 %

Metode provjere znanja

1.	Prezentacija individualnih i grupnih istraživačkih radova
2.	Usmeni ispit 

Kompetencije

Stjecanje i razvijanje stručnih i naučnih sposobnosti u istraživanju teoretskih postavki i pravne prakse iz predmetnoga pravnonaučnoga područja. Studenti će biti u mogućnosti vršiti analizu temeljnih međunarodnopravnih načela i ugovora iz medijskoga prava, bosanskohercegovačkih izvora u pogledu pravne i institucionalne medijske regulative, kao i relevantne međunarodne i nacionalne sudske prakse.  

Literatura

Obavezna	
1.	M. Halilović, A. Džihana (ur.), Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini, Internews u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012. 

Dodatna	
1.	M. E. Price, S. G. Verhulst, L. Morgan (ed.), Routledge Handbook of Media Law, Routledge, London, New York, 2013.
2.	C. Reed, Internet Law: Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
3.	D. Mangan, L. E. Gillies (ed.) The Legal Challenges of Social Media, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2017. 
4.	L. Scaife, Handbook of Social Media and the Law, Informa Law from Routledge, New York, 2015. 
5.	M. Čolaković, L. Bubalo, Pravo na zaborav kao instrument zaštite prava ličnosti u Evropskoj uniji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, god. III, br. 2, 2017, str. 6-47. 
6.	S. Lilić, D. Milenković (prir.), Slobodan pristup informacijama, Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd, 2003.
7.	Zakoni o slobodi pristupa informacijama u BiH
8.	Zakoni o zaštiti od klevete u BiH
9.	Zakon o komunikacijama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12)
10.	Zakoni o javnom rtv sistemu i servisima u BiH.