Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Državno i međunarodno javno pravo (2. ciklus)
2
1
1
izborni
7.00
Predmet
Komparativno upravno pravo
Nastavnici

nnn

Saradnici

sss

Sadržaj

Uvodno predavanje
2. Sedmica Komparativna metoda u proučavanju javne uprave
Komparativna metoda u društvenim naukama; Neoinstitucionalni pristup i komparativna metoda; Studije slučaja;
Prednosti i nedostaci komparativne metode
3. Sedmica Izbor i klasifikacija zemalja za upoređivanje;
Zapadnoeuropske zemlje i tranzicijske zemlje; Modeli javne
uprave; Standardi EU, harmonizacija upravnih sistema i
primjena komparativne analize. Globalna konvergencija
upravnih sistema
4. Sedmica Upravno pravo i politički sistem
Demokratski/nedemokratski tip političkog sistema i uprava.
Varijante demokratskih političkih sistema (parlamentarni,
predsjednički, skupštinski) i položaj javne uprave
5. Sedmica Formalni i stvarni odnos vlasti i uprave u pojedinim
zemljama. Ovlaštenja zakonodavnih i izvršnih organa vlasti
prema upravi.
6. Sedmica Državna uprava
Struktura državne uprave u važnijim europskim zemljama.
Diferencijacija državne uprave, vrste i broj upravnih tijela.
Načela organizacije organa uprave i raspodjele poslova
među njima.
7. Sedmica Horizontalno razgraničenje upravnih poslova (djelokrug),
modaliteti vertikalne diferencijacije i teritorijalne organizacije
unutar pojedinih organa uprave. Načini i instrumenti
koordinacije državne uprave, nadzor uprave od strane
zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa.
8. Sedmica Lokalna samouprava
Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Reforme lokalne
samouprave. Politička decentralizacija upravnih sistema.
9. Sedmica Lokalizacija i globalizacija. Decentralizacija upravljanja
velikim gradovima u zapadnoeuropskim zemljama. Gradski
menadžeri
10. Sedmica Lica u organima uprave
Kategorije lica u organima uprave. Zakonodavstvo i sistemi
državnih službenika. Primjena europskih standarda u
pogledu lica u organima uprave
11. Sedmica Tipovi klasifikacijskih sistema i sistema napredovanja. Modeli
plaća i ocjenjivanja državnih službenika. Plaće temeljene na
efikasnosti rada. Sistemi obrazovanja, osposobljavanja i
usavršavanja u službi
12. Sedmica Depolitizacija i profesionalizacija državnih službenika.
Rukovodeći službenici, javni menadžeri, Senior Civil
Services
13. Sedmica Upravne reforme
Razlikovanje upravnih reformi u tranzicijskim zemljama i
zemljama zapadne Europe. Menadžerske reforme i klasične
upravne reforme. Područja i intenzitet reformi. Načela, mjere
i tok reformi. Rezultati upravnih reformi.
14. Sedmica Primjena novih metoda upravnog djelovanja, višestepensko
upravljanje (multi-level governance), procjena efekata novih
regulacija, upravljanje kvalitetom javnih usluga. Inovacije u
obavljanju javnih službi i u upravljanju ljudskim potencijalima
u javnoj upravi. Nova organizacijska rješenja.
15.Sedmica Evaluacija nastavnog kolegija 

Cilj

Primjena komparativne metode u proučavanju javne uprave, analiza odnosa
javne uprave i političkih sistema, izučavanje strukture državne uprave u
odabranim europskim zemljama, osnovni pravci reforme lokalne
samouprave, primjena europskih standard u oblasti zakonodavstva koje
regulira položaj državnih službenika i namještenika

Nastavne metode

1. predavanja
2. debate/diskusije
3. instruktivna nastava
4. seminarski rad

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit
2. usmeni ispit
3. debate/diskusije
4. seminarski rad

Kompetencije

Polaznici stiču uvid u mogućnosti i osnovna pitanja komparativne metode u
proučavanju političkih sistema i javne uprave te odabir i klasifikaciju
zemalja (s obzirom na historijski kontekst, upravnu tradiciju, političke i
pravne sisteme u kojima djeluje javna uprava, i druge kriterije koji se
zasnivaju na neo-institucionalnom teorijskom pristupu). Dobivaju se znanja
o europskim upravnim tradicijama, ključnim razlikama između
zapadnoeuropskih i istočnoeuropskih zemalja te globalnim procesima koji
utiču na konvergenciju upravnih sistema. Stiče se širi komparativni uvid kroz
upoređivanje odnosa javne uprave i političkog sistema, strukture i djelovanja
državne uprave i lokalne samouprave, upravnog osoblja, savremenih
upravnih reformi te iskustava u decentralizaciji upravljanja velikim
gradovima u zapadnoeuropskim zemljama (Velika Britanija, Njemačka,
Francuska, Italija) I tranzicijskim zemljama (srednjoeuropske i baltičke, te
zemlje zapadnog Balkana).

Literatura

 1. Eugen Pusić: “Država i državna uprava” Biblioteka “Suvremena javna uprava”Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.;
2. Eugen Pusić: “Javna uprava i društvena teorija” Biblioteka “Suvremena javna uprava” Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.
3. Robert Blažević: „Upravna znanost“ Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010, Biblioteka „Suvremena javna uprava“

1. Hague Rod, M. Harrop, S. Breslin (2001) Komparativna vladavina i politika,Fakultet političkih znanosti, Zagreb.
2. Heady Ferrel (1991) Public Administration: A Comparative Perspective, New York etc.Marcel Dekker, Inc.
3. Kettl M., Donald F.,John J. DiIulio, Jr. (eds.) (1995) Inside the Reinvention Machine,Washington: The Brookings Institution.
4. Kickert Walter J.M. (ed.) (1997), Public Management and Administrative Reform in Western Europe, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.Lane Jan-Erik (ed.) (1997), Public Sector Reform, London etc.: Sage.
5. Olsen Johan P., B. G. Peters (eds.) (1996), Lessons from Experience: Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies, Oslo etc.: Scandinavian University Press.
6. Pierre Jon (ed.) (1997), Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative Public Administration, Cheltenham and Lyme: Edward Elgar.
7. Verheijen Tony (ed.) (1999), Civil Service Systems in Central and Eastern Europe,Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.