Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Izborno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Pojam i značaj izbornog prava i izbornih sistema (reprezentativnost, uspostavljanje stabilne i efikasne vlasti, demokratsko razrješavanje konflikata, osiguravanje odgovornosti nosilaca funkcija vlasti, promoviranje parlamentarne opozicije). 
Načela izbornog sistema (opšte biračko pravo, jednako biračko pravo, neposredni i posredni izbori, sloboda i tajnost glasanja, aktivno i pasivno biračko pravo). 
Pluralno-većinski sistemi (“prvi dobija mjesto”, “blok sistem”, “alternativni glas”, “partijski blok glas”, “dvokružni sistem”). Poluproporcionalni sistemi (“jednostruki neprenosivi glas”, “Paralelni sistemi”). 
Sistemi proporcionalne zastupljenosti (“proporcionalna zastupljenost listi”, “personalizirani proporcionalni sistem”, “jednostruki prenosivi glas”). 
Izborni prag. Otvorene, zatvorene, slobodne liste. Magnituda izbornih jedinica. 
Posebni parlamentarni zahtjevi (zastupljenost žena, zastupljenost manjina, zastupljenost zajednica). 
Predsjednički izbori. 
Izbori lokalnih vlasti. 
Izborni postupak (birački spiskovi. kandidiranje, organi za provođenje izbora, glasanje). 
Utvrđivanje izbornih rezultata i raspodjela mandata. 
Kontrola izbora i zaštita izbornih prava. 
Finansiranje izbora.

Cilj

Osposobljavanje studenata za razumijevanje izbornog prava i upoznavanje s raznim izbornim sistemima i izbornim tehnikama pomoću kojih se ta prava ostvaruju i štite

Nastavne metode

Predavanja. Angažiranost i zainteresiranost studenata za rad u procesu nastave se evidentira i boduje približavajući se obilježjima ECTS sistema. Da bi student stekao pravo na potpis nastavnika, neophodno je da uredno i redovno pohađa predavanja.
Budući da za ovaj predmet, kao izborni, nisu predviđene vježbe, nekoliko časova predavanja posvećeno je praktičnom radu (preračunavanje osvojenih glasova u mandate prema d'Hondtovoj metodi itd.)

Metode provjere znanja

	aktivnost pri izvođenju nastave
	pismeni ispit
	usmeni ispit 

Kompetencije

– Sposobnost studenata da povežu politički sistem i izborni model datog društva, s obzirom na partikularne ciljeve aktera sistema
– Sposobnost kritičkog analiziranja izbornog modela s obzirom na proklamirane društvene vrijednosti date političke zajednice
– Sagledavanje posebnosti izbornog prava Bosne i Hercegovine de lege lata i de lege ferenda

Literatura

Obavezna	Dieter Nohlen: Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb, 1992.
Irena Hadžiabdić, Evropski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine (doktorska disertacija)
Dodatna	Andrew Reynolds, Ben Reilly: Oblikovanje izbornog sistema, Rabic, Sarajevo, 1999.
Prof. dr. Neđo Miličević: Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i biračko pravo građanina, Pravni centar Fonda Otvoreno društvo, Sarajevo 2001.