Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
obavezni
8.00
Predmet
Finansijsko pravo
Nastavnici
van.prof.dr.sc. Aida Mulalić
Saradnici
V.ass. Amna Hrustić
Sadržaj

Pojam finansijskog prava, Predmet finansijskog prava, Odnos prema drugim granama prava,
Pravni principi u domenu finansijskog prava, Osnovne kategorije finansijskog sistema (javni prihodi, javni
rashodi, budžet, monetarni aspekti finansijskog sistema),
U N I V E R S I TA S S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S
U N IV ERZITET U ZE NICI
51
Odnos državnog i međunarodnog finansijskog prava,
Uloga međunarodnih finansijskih institucija u harmonizaciji pravnih rješenja,
Proces stvaranja mekog finansijskog prava i implikacije po nacionalne pravne sisteme,
Pravna rješenja u pravu Europske unije,
Pravno prevazilaženje problema delagacije nadležnosti u kontekstu međunarodnih odnosa finansijskog
karaktera, Rješavanje sporova na međunarodnom nivou,
Odgovornost države, tumačenje i primjena međunarodnih sporazuma u kontekstu međunarodnih odnosa
finansijskog karaktera,
Pojam, faktori ekonomskog (privrednog) sistema države i pojam ekonomske politike u ekonomskom sistemu,
Elementi i determinante privredno-pravnog sistema i komponente ekonomske politike,
Regulatorna uloga države u ekonomskim procesima. Međudržavni ekonomski odnosi,
Teorijske koncepcije ekonomske politike, Nosioci ekonomske politike, Program i strukturni aspekti
ekonomske politike,
Uloga i značaj fiskalne politike, Reguliranje monopolskih cijena i negativnih eksternalija,
Uloga i značaj monetarne politike, Uloga i značaj vanjskotrgovinske politike, Stabilizaciona ekonomska
politika,
Privredni sistem i ekonomska politika Bosne i Hercegovine.

Cilj

Cilj predmeta je studentima omogućiti pravni pristup u razumijevanju finansijskog
sistema i finansijskih instituta i njihovoj ulozi i implikacijama u pravnim odnosima na
državnom i međunarodnom nivou. U tom smislu potrebno je dati uvid u osnovne
komponente privrednog sistema i ekonomske politike kao šireg regulatornog okvira.
Poseban akcenat bio bi na fiskalnoj i monetarnoj politici u domenu finansijskog
sistema, te na subjektima koji provode ekonomske politike. Iako, po prirodi stvari,
finansijsko pravo jeste dio unutrašnjeg pravnog sistema, savremeni trendovi
globalizacije nužno nameću potrebu za pravnim prepoznavanjem i uobličavanjem
relacija transnacionalnog karaktera. U tom smislui cilj predmeta je omogućiti
obuhvatan uvid u kompleksne procese stvaranja mekog finansijskog prava (soft law)
kao potrebe prevazilaženja raskoraka između finansijskih fenomena u domenu
suvereniteta države i onih koji imaju međunarodna obilježja.
Cilj je upoznati studente sa osnovnim kategorijama i institucijama koje ukazuju na
funkcionalnu vezu države i prava s jedne i privrede s druge strane kao i da studenti
nauče o nastanku, ulozi i ciljevima instrumenata ekonomske politike u okviru
nacionalnog i međunarodnog normativnog uređenja uz analizu globalizacijskih i
antiglobalizacijskih pravno-ekonomskih procesa.
Navedeno zahtijeva da se studenti educiraju i upoznaju sa sadržajem i elementima
finansijsko-pravnih odnosa kao javno-pravne kategorije kako bi razumjeli složenost
pomenutih relacija i disponirali usvojenim saznanjima.

Nastavne metode

1. predavanja,
2. vježbe,
3. instruktivna nastava,
4. seminarski rad,
5. debate i diskusije.

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit,
2. usmeni ispit

Kompetencije

Razumijevanje procesa stvaranja novih pravnih relacija i grane finansijskog prava
kao izraza ujednačavanja pravne regulative u ovom domenu.
- Sposobnost samostalnog istraživanja i analiziranje relevantne literature i propisa iz
predmetne oblasti.
- Sposobnost ciljnog i logičkog tumačenja relavantnih pravnih propisa iz predmetne
oblasti.
- Sposobnost samostalnog prepoznavanja pravnih problema i davanja mogućih
prijedloga u svrhu njihovog prevazilaženja.
- Sposobnost za samostalan naučno-istraživački rad koji bi služio kao eventalna
platforma zasnovana na akademskim standardima za postupanje u pravnoj praksi.
- Shvatanje i razumijevanje neophodnosti i karakteristika pravne regulacije
privrednih tokova u zaštiti i artikulaciji općih i pojedinačnih interesa učesnika u
privredi u okvirima nacionalnog prava, ali i globalizacijskih procesa sa aspekta
pravno-ekonomskih odnosa.
- Razumijevanje nastanka, uloge, ciljeva i instrumenata ekonomske politike u
okviru nacionalnog i međunarodnog normativnog uređenja uz analizu
- globalizacijskih i antiglobalizacijskih pravno-ekonomskih procesa

Literatura

1. D. Popović, Porezno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Centar za
izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2011.
2. H. Kurtović/K. Hodžić, Privredno-pravni sistem i politika, Univerzitet u Zenici, 2010.
3. H. Arbutina/T. Lugarić, Osnove poreznog prava, Društveno sveučilište u Zagrebu,
Zagreb, 2010.
4. B. Jelčić, et al., Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne Novine, Zagreb,
2008.
5. I. Dautbašić, Finansije i finansijsko pravo, Magistrat, Sarajevo, 2004.
6. B. Stakić, Međunarodne finansijske institucije, Univerzitet Singidunum, Beograd,
2012
1.H. Arbutina, et.al., Hrvatski fiskalni sustav, Narodne Novine, Zagreb, 2010.
2. R. Lastra, International Financial and Monetary Law, Oxford University Press,
Oxford, 2017.
3. C. Bamford, Principles of International Financial Law, Oxford University Press,
Oxford, 2015.
4. C. Brummer, Soft Law and the Global Financial System, Cambridge University Press,
2015.
5. K. l. Begić, "Ekonomska politika", drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Sarajevo
2000.
6. K. l. Begić, "BiH od Vanceove misije do Davtonskog sporazuma", Sarajevo, 1997.
7. Bajt, "Alternativne ekonomske politike", Globus Zagreb, 1986.
8. S. Zagorec, “Politika i gospodarstvo”, Algebra, Otvoreno učilište, Zagreb, 2014.
9. S. Korkman, “Economic Policy in the European Union”, Palgrave Macmillan, New
York, 2005.