Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
4
7
obavezni
5.00
Predmet
Filozofija prava
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1. Sedmica:	Uvod u strukturu, ciljeve i metodologiju rada.
2. Sedmica:	Pojam i utemeljenje filozofije i smisao filozofskih pitanja.
3. Sedmica:	Starogrčka filozofija u antropološkom i ontološkom razdoblju: sofisti, Sokrat, Platon, Aristotel.
4. Sedmica:	Pojam, utemeljenje i metode filozofije prava.
5. Sedmica:	Etika i pravo
6. Sedmica:	Filozofija prirodnog prava: drevna Indija, Kina i Stara Grčka.
7. Sedmica:	Filozofija prirodnog prava: kršćanska i islamska vizura.
8. Sedmica:	Filozofija prirodnog prava u Novom vijeku: Bodin, Grotius, Hobbes, Locke.
9. Sedmica:	Filozofija prirodnog prava: Spinoza, Pufendorf, Leibniz, Vico, Wolf, Montesquieu, Rousseau.
10. Sedmica:	Kantova filozofija i filozofija prava.
11. Sedmica:	Kantov, Fichteov i Schellingov pogled na pravo.
12. Sedmica:	Mjesto prava u Hegelovom filozofskom sistemu.
13. Sedmica:	Marxova kritika Hegelove filozofije i filozofije prava.
14. Sedmica:	Savremena filozofija i filozofija prava: osnovne teorije i pravci.
15.Sedmica:	Završna razmatranja i evaluacija nastavnog predmeta.

Cilj

Cilj nastavnog kolegija je da, na razini kritičkog mišljenja, osposobi studenta za filozofsko-refleksivno razumijevanje prava u najširem smislu te da ga uputi na samostalno promišljanje savremenih društvenih manifestacija prava, odnosa prava i pravednosti, prava i pravičnosti, te civilizacijskog porijekla i savremenih izvora prava. To će se postići usvajanjem i razumijevanjem osnovnih pravaca u filozofiji prava, te dominantnih političko-pravnih doktrina dovođenjem u vezu stečenog znanja iz pozitivno-pravnih predmeta sa izvan-pravnim normativnim i vrijednosnim sistemima.

Nastavne metode

Nastava se izvodi kombinacijom predavanja, interaktivnim dijalogom, tumačenjem tekstova i putem auditornih vježbi.

Metode provjere znanja

Znanje se provjerava parcijalnim ispitima ili integralno nakon odslušane nastave i to putem pismenog ili usmenog ispita. U ocjenu ulazi prisustvo studenta na predavanjima i vježbama, kvalitet seminarskog rada i aktivnost na nastavi.

Kompetencije

Nakon apsolviranja nastave i ispita studenti će biti u stanju iz ugla filozofije razumijevati svijet i fenomene u njemu, posebno pravne, te znati napraviti distinkciju između filozofskog i nekog drugog pogleda na svijet, posebice pravnog.

Literatura

1. Spahija Kozlić, Filozofija prava, Pravni fakultet, Zenica, 2015.
2.Platon, Država, BIGZ, Beograd, 2002.
3.Aristotel, Politika, Globus Zagreb, Liber Zagreb, 1988.
4.Immanuel Kant, Pravno-politički spisi, Zagreb, 2000.
5.G.W.F. Hegel, Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo, 1964.
6.Karl Marx, Kritika Hegelove filozofije državnog prava, Sarajevo, 1960.