Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Državno i međunarodno javno pravo (2. ciklus)
2
1
2
izborni
5.00
Predmet
Evropsko socijalno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

- Pojam evropskog socijalnog prava
- Evropsko nekomunitarno socijalno pravo - Evropska socijalna povelja i njena primjena u BiH
- Pojam evropskog komunitarnog prava i nadležnost EU
- Pravni izvori evropskog socijalnog prava
- Princip koordinacije u evropskom socijalnom pravu - Uredba 883/2004
- Primjena principa koordinacije na državljane trećih država – Uredba 859/2003
- Primjena principa koordinacije na državljane trećih država – Uredba 859/2003
- Rješavanje sukoba zakona – princip lex loci laboris i njegovi izuzeci
- Princip ravnopravnog tretmana u slučaju obaveznog zakonskog osiguranja - Direktiva 79/7/EEC
- Princip ravnopravnog tretmana u pogledu dopunskog profesionalnog osiguranja – direktive 86/378 i 96/97
- Princip ravnopravnog tretmana u pogledu dopunskog osiguranja – direktiva 86/613
- Koordinacija u oblasti zdravstvenog osiguranja u EU
- Kordinacija penzionog osiguranja u EU
- Zaštita u pogledu invalidnosti i povreda na radu – direktive 89/654 i 2000/78
- Zaštita porodice u unijskom pravu

Cilj

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom socijalnog prava kroz djelovanje Vijeća Evrope i Evropske unije. Ovo je logičan slijed i nadogradnja na znanje iz oblasti evropskog radnog prava. Studenti će biti upoznati sa relevantnim članovima Evropske socijane povelje i njenom primjenom u BiH, kao i osnovnim principima socijalnog osiguranja i socijalne zaštite u državama članicama EU. Studenti će se tomp rilikom upoznati sa najvažnijim pravnim izvorima, uredbama I direktivama, značajnim također i za BiH kao državu nečlanicu EU, u smislu socijalne zaštite bh-državljana tokom boravka i rada u EU.

Nastavne metode

1. predavanja         30%
2. debate/diskusije    30%
3. instruktivna nastava 30%
4. seminarski rad      30%

Metode provjere znanja

Studenti će tokom nastave moći da prezentuju različite teme o pravnim pitanjima, predmetima itd., koje će biti evaluirane i ocjenjivane. Ostali studenti će moći da učestvuju u diskusijama koje će takođe biti evaluirane.
Osim toga, kao obavezni, studenti će morati predati seminarski/istraživački rad, koji će se ocjenjivati ​​u zavisnosti od kvaliteta istraživanja, vještina pisanja, analize slučajeva itd.
Pored navedenog, ukoliko student nije učestvovao u usmenom izlaganju tokom nastave, mora polagati završni usmeni ispit.

Kompetencije

1. Sposobnost za samostalno kritičko analiziranje literature, zakonodavstva i prakse iz oblasti evropskog socijalnog prava,
2. Razumijevanje principa koordinacije socijalnih odnosa u EU i njegove primjene,
3. Sposobnost samostalnog rješavanja praktičnih slučajeva iz oblasti,
4. Sposobnost za samostalno i timsko istraživanje i naučni rad u skladu sa akademskim standardima
5. Sposobnost praktične primjene relevantnih propisa iz oblasti u praksi.

Literatura

Obavezna:
1. Brian Bercusson, European labour law, 2nd edition, Cambridge University Press, 2009.
2. Vijeće Evrope, Evropska socijalna povelja, revidirana 1996.
3. Lubarda Branko, Evropsko radno pravo, Podgorica, 2004.
4. Primjena Evropske socijalne povelje kroz zakone i praksu u BiH, ICVA, 2009.
5. Regulation No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (OJ L 166)
6. Yves Jorens (ur.), 50 years of social security coordination, European Commission, 2009., http://ec.europa.eu/social/main.jspcatId=738&langId=en&pubId=546&type=2&furtherPubs=no

Dodatna:
1. Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes, OJ L225, 12.08.1986. (dopunjena Direktivom 96/97/EC)
2. Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood, OJ L359, 19.12.1986.
3. Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality, OJ L 124, 20.05.2003.
4. Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security (OJ L 6),
5. Directive 96/34/EC on parental leave (OJ L 145),
6. Directive 98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self-employed persons moving within the Community (OJ No L 209, 25.07.1998
7. Council of Europe, European social charter, collected texts, 6th edition
8. Sena Bajraktarević, Nihada Jeleč, Aida Osmanović, Duško Masleša, Propisi iz oblasti rada,radnih odnosa i socijalne zaštite, Parlament BiH, Zajednička služba za istraživački sektor, Sarajevo, 2010.
9. Šokčević Svjetlana, Radni odnosi i uvjeti rada u pravu Evropske zajednice, iproz biblioteka Radni odnosi, Zagreb, 2008.
10. The EU provisions on social security – your rights when moving within the European Union,EuropeanCommission,2010., http://ec.europa.eu/social/main.jspcatId=738&langId=en&pubId=486&type=2&furtherPubs=no