Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
obavezni
5.00
Predmet
Evropsko privatno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.	Nadležnost EU za privatnopravne odnose, kodifikacija privatnog prava u EU
2.	Privatno pravo EU u zakonodavstvu BiH
3.	Potrošačko ugovorno pravo EU i BiH
4.	Potrošačko vanugovorno pravo EU i BiH
5.	Stvarno pravo EU i prava potrošača 
6.	Procesna zaštita kolektivnih interesa potrošača
7.	Alternativni načini rješavanja potrošačkih sporova
8.	Pravni okvir antidiskriminacijskog privatnog prava u EU i BiH
9.	Oblici diskriminacije u privatnim odnosima 
10.	Zabranjeni snovi diskriminacije u direktivama EU i BiH
11.	Procesno-pravni aspekti antidiskriminacijske zaštite prema Pravu EU i pravu BiH

Cilj

Upoznavanje studenata sa zakonodavstvom EU u oblasti privatnopravnih odnosa. Naglasak je na zakonodavstvu EU koje je implementirano u pravo BiH i time čini dio pozitivnopravnog zakonodavstva BiH. Studenti spoznaju koje privatnopravno zakonodavstvo u BIH potiče iz EU, koje posebnosti u pogledu primjene prakse Suda EU i tumačenja direktiva i uredbi EU u odnosu na zakonodavstvo BiH trebaju da uzimaju u obzir i tako se osposobljavaju za buduću konkretnu primjenu cjelokupnog zakonodavstva EU.

Nastavne metode

Predavanje
Prezentacija
Diskusija
Izlaganje seminarskih radova
Analiza slučaja
Online sadržaj

Metode provjere znanja

Odbrana seminarskih radova i pismeni ispit

Kompetencije

Razumijevanje privatnopravnih aspekata evropskih integracija, te prepoznavanje u kojim privatnopravnim oblastima je značajno pravo EU u BiH.
Sposobnost istraživanja direktiva i uredbi EU koje regulišu privatnopravne odnose te sistemske analize istih uz korištenje domaće i strane literature.
Sposobnost rješavanja umjereno složenih problema iz oblasti privatnopravnih izvora EU koji su implementirani u pravo BiH. 
Sposobnost pronalaska, čitanja i razumijevanja presuda Suda EU kao i njihove primjene u jednostavnim i srednje složenim slučajevima. 
Vještina analize usklađenosti nacionalnog prava s pravom EU.

Literatura

1.	Anita Petrović/Enes Bikić – Pravo zaštite potrošača – obaveza informiranja i pravo na odustanak, Tuzla 2018
2.	Nevenko Misita, Osnove prava zaštite potrošača Evropske zajednice, Sarajevo 1997.
3.	Milena Jovanović Zattila, Pravo potrošača, Niš 2013
4.	Nikola Gavella et al., Europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002
5.	Zlatan Meškić/Darko Samardžić, Pravo Evropske unije I, Sarajevo 2012

1.	Zlatan Meškić, Europäisches Verbraucherrecht- gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und europäische Perspektiven,  Band 18 der Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht, Manz, Vienna 2008
2.	Zvezdan Čađenović/Emilia Čikara/Jadranka Dabović Anastasovska/Nada Dollani/Nenad Gavrilović/Zlatan Meškić/Marija Karanikić Mirić/ Neda Zdraveva Potrošačko ugovorno pravo Evropske unije-EU Consumer Contract Law (bilingual edition, originally written in English), Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu, Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), Volume III, monografija, Beograd 2010
3.	Tatjana Josipović, Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi - Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije, Zagreb 2018
4.	Tatjana Josipović, Načela Europskog prava u presudama Europske zajednice, Zagreb 2005
5.	Zlatan Meškić/Darko Samardžić, Der Verbraucherschutz des Art. 38 GRCh als Auslegungs- und Rechtmäßigkeitsmaßstab, ZeuS 3/2017, 351-373
6.	Zlatan Meškić, Unutra ili vani? Tumačenje propisa o ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija u svijetlu njemačkog i evropskog prava, Nova Pravna Revija 1-2/2015, 32-41.
7.	Zlatan Meškić, Novine u procesnopravnoj zaštiti potrošača u prekograničnim sporovima u EU,  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2015, 767-783.
8.	Zlatan Meškić u N. Dollani/Ch. Jessel-Holst/T. Josipović/N. Reich, Autonomy and antidiscrimination in private law, Građanski forum za Jugoistočnu Evropu, Skopje 2013 
9.	Zlatan Meškić, Nepoštene ugovorne odredbe u ugovornom pravu Bosne i Hercegovine, Forum za Građansko pravo za Jugoistočnu Evropu, Skoplje 2012, p. 154-170.
10.	Zlatan Meškić, Toward a General Part of EU Consumer Law, in Ch. Jessel-Holst (ed.), New Perspectives of South East European Private Law, Skoplje 2012, p. 176-188
11.	Zlatan Meškić, Pravo potrošača na raskid ugovora, Načela i vrijednosti pravnog sistema-norma i praksa, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012, p. 177-199.
12.	Maja Čolaković/Ivana Grubešić/Fedra Idžaković/Midhat Izmirlija/Zlatan Meškić, Legal Potection against discrimination in Bosnia and Herzegovina, in SEELS, Legal Protection Against Discrimination in South-East Europe – Regional Study, Skopje 2016,  135-185.
13.	Dž. Radončić/E.Hodžić/M.Izmirlija, Kvadratura antidiskriminacijskog okvira u BiH: zakonski okvir, politike i prakse 2016-2018, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Sarajevo 2018.
14.	Dženana Radončić, Zaštita potrošača od nepoštene poslovne prakse, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 14, godina 7, 2011.
15.	Mihaela Braut Filipović/ Dženana Radončić, Defective computer software under defective Products liability regime in Bosnia and Hercegovina and Croatia: Obstacles in implementation of EU law, See-LAW NET: Networking of Lawyers in Advanced Teaching and Research of EU Law post-Lisbon / Giegerich, Thomas ; Georgievski, Sašo ; Meškić, Zlatan (ur.).Saarbrücken: Centre for SEELS, 2013. str. 205-216.