Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Antidiskriminaciono privatno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

Pravni okvir i pravni izvori zabrane diskriminacije u privatnopravnim odnosima, analiza definisanja koncepta različitih oblika diskriminacije u radnim odnosima, porodičnim i nasljednim odnosima, pristupu robi i uslugama, najčešći zabranjeni osnovi diskriminacije u sudskoj praksi, analiza postojećih procesnih mehanizama u zaštiti od diskriminacije, faze antidiskriminacionog parničnog postupka, posebnosti dokazivanja u antidiskriminacionim parnicama, uloga Ombudsmana u zaštiti od diskriminacije, pravni okvir i mehanizmi zaštite u evropskom anti-diskriminacionom pravu. 

Cilj

Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa privatnopravnim aspektom antidiskriminacijske zaštite. Zabrana diskriminacije se tradicionalno veže za javno pravo, ali svrha je ovog predmeta da ukaže na koji način i kroz koje mehanizme zabrana diskriminacije djeluje u privatnom pravu, u kojim odnosima, u odnosu na koje subjekte i na koje način se može vršiti diskriminacija, te koliko su djelotvorni predviđeni mehanizmi zaštite. Posebna pažnja će se posvetiti posebnostima antidiskriminacionog parničnog postupka, specifičnostima dokaznog postupka, kako u odnosu na diskriminatorne pojave u cjelini, tako i u odnosu na posebne oblike diskriminacije, poput mobinga.

Nastavne metode

Nastava se izvodi u okviru predavanja, te putem praćenja predmeta na ročištima.

Metode provjere znanja

Ocjenjivanje se vrši kroz ocjenjivanje aktivnosti studenata na nastavi, izlaganju analiza predmeta praćenih na ročištima, te putem pismenog testa sa praktičnim problemom (slučajem) i usmenog ispita. Pismeni test je eliminacioni i pretpostavka za pristupanje drugom, usmenom dijelu ispita.

Kompetencije

Studenti će biti sposobni da:
-	uočiti pojave diskriminacije i prepoznati pojavni oblik diskriminacije
-	uspješno povesti test diskriminacije u odnosu na konkretnu pojavu
-	procijeniti koji mehanizam zaštite je najadekvatniji u konkretnom slučaju diskriminatornog ponašanja
-	ukažu na posebnosti antidiskriminacionog parničnog postupka
-	razumiju i razlikuju specifična dokazna sredstva za dokazivanje diskriminacije
-	se koriste relevantnim evropskim i međunarodnim pravnim okvirom i jurisprudencijom.

Literatura

Obavezna:
1.	Dž. Radončić/E.Hodžić/M.Izmirlija, Kvadratura antidiskriminacijskog okvira u BiH: zakonski okvir, politike i prakse 2016-2018, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Sarajevo 2018.
2.	Liegl/ Balili/ Kola-Tafaj/ Čolaković/ Grubešić/ Idžaković/ Izmirlija/ Meškić/ Bodiroga-Vukobrat/ Vinković/ Petričušić/ Osmani/ Morina/ Tsatsa Nikolovska/ Georgievski/ Mihajlova/ Jelić/ Armenko/ Krstić Davini, „Legal Protection against Discrimination in South East Europe“,  Center for SEELS, Skopje, 2016.
3.	Vehabović/Izmirlija/Kadribašić, Komentar Zakona o zabrani diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu, Centar za ljudska prava, Sarajevo, 2010
4.	Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, „Službeni glasnik BiH” br. 59/09, 66/16

Dodatna:
1.	Mario Reljanović/Aida Malkić/Midhat Izmirlija/Edin Hodžić/Dženana Radončić, Analitički izvještaj: Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH – zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016, Analitika – Center for social research, Sarajevo, 2016
2.	V. Efremova/G. Tisheva/O. Mucollari/J. Bakšić Muftić/I. Grubešić/I. Grgurev/K. Ristova – Aasterud/V. Simović/D. Vujadinović/B. Urdarević, „Legal perspectives of gender equality in South East Europe“, SEELS, Skopje, 2012.
3.	T.Š.Einwalter/ Goran Selanec, UsklađivanjeZakona o zabranidiskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU, Stručna analiza usklađenosti, Sarajevo 2015
4.	I. Grubešić/ Dž. Radončić: Primjena načela zabrane diskriminacije u ostvarenju prava na porodiljsku naknadu, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 11, Zenica
5.	A. Hanušić, Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti, Analitika – Centar za društvena istraživanja godina: 2013, Sarajevo, 2013.
6.	Mario Vinković, Priručnik o diskriminaciji i mobbing na radnom mjestu, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbing
7.	Petrušić/Beker, Praktikum za zaštitu od diskriminacije, Partneri za demokratske promene Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba, Beograd, 2012, 
8.	M. Reljanović, Regulacija mobinga u BiH u kontekstu Zakona o zabrani diskriminacije, Analitika , Centar za društvena istraživanja, februar 2015
9.	Dž. Hadžiomerović, M. Jovanović, D. Kesonja, N. Petrušić, T. Šimonović Einwalter, D. Trlin, S. Dvornik, Suzbijanje diskriminacije; Uloga pravosuđa, Fondacija Heinrich Böll, Ured za BIH, Makedoniju i Albaniju, Sarajevo 2018
10.	K.Beker Komentar: Starosna dob - Novi osnov diskriminacije u BiH, Analitika Centar za društvena istraživanja, Sarajevo
11.	Handbook on European Ant-discrimination law, Council of Europe/ECHR, 2018
12.	Potočnjak/Grgurev/Grgić (ur.), Perspektive antidiskriminacijskog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, 2014