Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
Državno i međunarodno javno pravo (2. ciklus)
2
1
2
izborni
5.00
Predmet
Aksiologija i savremena filozofija prava
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.Sedmica	Razumijevanje pojma i izvora filozofije prava. Problemski razvoj filozofije prava. Aksiološki i filozofski pojam prava.
2. Sedmica	Jezik prava. Argumentacija u pravu. Vrijednosti i pravo u kontekstu društvenih normi generalno.
3. Sedmica	Historija političke filozofije. Novovjekovna politička filozofija. Savremene političke teorije.
4. Sedmica	Teorije demokracije. Elitističke teorije. Socijalizam. Totalitarizam.
5. Sedmica	Odnos vrline i pravednosti. Povijest teorije prirodnog prava.
6. Sedmica	Kantov pojam prava, ius cosmopoliticus i vječni mir. Ideja prava u Hegelovom sistemu. Odnos slobode i države kod Hegela.
7. Sedmica	Marksova kritika Hegelove filozofije državnog prava. Sloboda i država.
8. Sedmica	Savremena filozofska tumačenja filozofije pravnog pozitivizma.
9. Sedmica	Fenomenološka i egnzistencijalistička filozofija prava.
10. Sedmica	Učenje o prirodi stvari. Topika, nova retorika i jurisprudencija.
11. Sedmica	Habermasova ideja Evrope u kontekstu globalnog prava.
12. Sedmica	Kantov vječni mir u kontekstu aktuelnog zahtjeva za prevazilaženje „prirodnog stanja“ među državama.
13. Sedmica	Političko-pravni i aksiološki temelji za raspravu o globalnom društvu.
14. Sedmica	Budućnost filozofije prava.
15.Sedmica	Evaluacija nastavnog kolegija

Cilj

Cilj nastavnog kolegija je da, na razini kritičkog mišljenja, osposobi studenta za filozofsko-refleksivno i aksiološko razumijevanje prava u najširem smislu te da ga uputi na samostalno promišljanje savremenih društvenih manifestacija prava, odnosa prava i pravednosti, prava i pravičnosti, te civilizacijskog porijekla i savremenih izvora prava. To će se postići usvajanjem i razumijevanjem osnovnih pravaca u aksiologiji i filozofiji prava, te dominantnih političko-pravnih doktrina dovođenjem u vezu stečenog znanja iz pozitivno-pravnih predmeta sa izvan-pravnim normativnim i vrijednosnim sistemima.

Nastavne metode

1. predavanja	30 %
2. debate/diskusije	30 %
3. instruktivna nastava	30 %
4. seminarski rad	10 %

Metode provjere znanja

1. pismeni ispit	50 %
2.usmeni ispit          20%
3.debate/diskusije	20 %
4. seminarski rad	10 %

Kompetencije

Nakon završenog kolegija studenti će steći potrebne vještine i znanja filozofsko-refleksivnog sagledavanja izvora savremenog pojma prava.

Literatura

1.Rosko Paund. «Uvod u filozofiju prava» CID Podgorica 1996.
2.Bernard Bruneteau « Totalitarizmi», Politička kultura, Zagreb 2002.
3.Robert Dal «Demokracija i njeni kritičari», CID, Podgorica 1999.
4.Dejvid Held «Modeli demokracije» Školska knjiga Zagreb 1990.
5.E. Bloh «Prirodno pravi i ljudsko dostojanstvo», Beograd 1977.
6.H.L. A. Hart « Pojam prava» Cetinje 1994.
7.H. Perelman «Pravo, moral, filozofija» Beograd 1951.
8.J. Rawls «Teorija pravde», Cetinje 1988.
9.Željko Škuljević: „Filozofski podsjetnik“, Zenica, 2001.
10. Immanuel Kant: „Kritika praktičnog uma“, Beograd, 1979.