Personalni sastav Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta:

 • Doc. dr. Ivana Grubešić, menadžerica za kvalitet
 • Doc. dr. Dženana Radončić, članica Odbora za kvalitet
 • Doc. dr Sedad Dedić, član Odbora za kvalitet
 • Sumeja Bajtarević, članica Odbora za kvalitet
 • Ahmed Smolo, student

Bolonjski proces je naziv reforme visokog obrazovanja u Evropi kojoj je osnovni cilj da do 2010. godine izgradi jedinstveni EHEA – Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area). Ovako organiziran prostor evropskog visokog obrazovanja trebao bi da dovede do različitih sinergetskih efekata, povećanja konkurentnosti i veće pokretljivosti studenata. Reforma je započeta čuvenom Bolonjskom deklaracijom 19. juna 1999. godine, a počiva na nizu dokumenata i deklaracija u kojima se daju osnovni principi utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta. Naša zemlja Bolonjskom procesu zvanično je pristupila 19. septembra 2003. godine kada se obavezala da će raditi na ispunjavanju ciljeva Bolonjskog procesa u koji je do danas uključeno četrdeset i šest zemalja.

Najveći napredak u provedbi Bolonjskog procesa Bosna i Hercegovina postigla je usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, objavljenom u Službenom glasniku BiH 07. augusta 2007. godine, te usvajanjem sedam strateških dokumenata kojim se stvaraju pretpostavke za provedbu bolonjske reforme.

U praktičnom smislu, Bolonjski proces podrazumijeva:

 • Usvajanje sistema lako razumljivih i uporedivih akademskih zvanja,
 • Usvajanje sistema sa dva glavna ciklusa (dodiplomski/postdiplomski),
 • Uspostavu kreditnog sistema – ECTS,
 • Promovisanje mobilnosti otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja,
 • Promovisanje i unapređenje evropske, saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih kriterija i metodologija,
 • Promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju,
 • Lifelong learning – cjeloživotno učenje,
 • Aktivnije uključivanje studenata,
 • Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti evropskog područja visokog obrazovanja.