Dana 5. decembra 2014. godine, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Njemačko-bosanskohercegovačkog udruženja pravnika (DBHJV) održana je manifestacija „6. dan njemačkog prava u Bosni i Hercegovini“ na temu: „Zaštita potrošača: evropski, njemački i regionalni aspekti“. Domaćin, Pravni fakultet u Zenici, je imao privilegiju da učesnike skupa ugosti u prostorijama nove zajedničke zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Naučnom skupu koji je okupio njemačke, regionalne i domaće stručnjake iz oblasti potrošačkog prava, prisustvovali su profesori, asistenti i saradnici pravnih fakulteta iz BiH, Srbije, Hrvatske i Makedonije, kao i advokati, sudije i pravnici iz navedenih zemalja.Skup je zvanično otvorio prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici, prof. dr. Darko Petković. Nakon toga, ispred IRZ fondacije prisutnim se obratio dr. Stefan Pürner, kao voditelj projekta Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, te na oduševljenje prisutnih, prigodnom interpretacijom pjesme „Zenica blues“ ukazao na uticaje prava izvan konvencionalnih okvira. Pozdravnim riječima i zahvalama na dobrodošlici učesnicima i gostima skupa su se također obratili gospodin Christian Reissmüller, šef Pravnog odjela Ambasade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini, kao i mr. sc. Darja Softić Kadenić, u ime Njemačko-bosanskohercegovačkog udruženja pravnika (DBHJV).

Nakon toga skup je otvorio, dekan Pravnog fakulteta u Zenici, prof. dr. Enesa Bikić, koji je izrazio svoje oduševljenje zbog prilike da Pravni fakultet u Zenici bude domaćin skupa koji je okupio vodeće stručnjake iz regiona, zahvaljujući pritom na podršci koju su u proteklom periodu Ambasada SR Njemačke i IRZ fondacija pružale u procesu reforme građanskog prava u BiH i regiji. Uvodni dio moderirao je prof.dr. Zlatan Meškić, koji je ispred domaćina učestvovao u organizaciji skupa. U skladu sa dosadašnjim konceptom, manifestacija je obuhvatala prezentacije domaćih, regionalnih i njemačkih stručnjaka, kao i predstavljanje publikacija „Nova pravna revija – Časopis za domaće, evropsko i njemačko pravo), te publikacija Pravnog fakulteta u Zenici.

Program skupa se može pogledati ovdje!

Ostale fotografije se mogu pogledati ovdje!

Početkom decembra 2013. godine, tačnije 06.12.2013. godine, održan je međunarodni naučno-stručni skup po nazivom „Bosankoharcegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske Unije“ koji je inicirala Katedra za historiju države i prava Pravnog fakulteta u Zenici. Skup su organizovali zajedno Pravni fakultet u Zenici i Centar za društvena istraživanja Međunarodnog Univerziteta Burch iz Sarajeva.Razlozi za organizovanje ovakvog skupa su bili svakako višestruki. Prvo, smatrali smo da je potrebno sagledavanje vlastite pravne kulture, načina njenog nastajanja i uloge „povijesne pozadine“ različitih državno-pravnih okvira u kojima je ona izgrađivana od srednjovjekovne bosanske države do današnje moderne države Bosne i Hercegovine. Drugo, poredeći tradiciju i modernost u pravu, poveli smo se za aforizmom koji je skovao Benedetto Crocce da je svaka istorija savremena istorija pa smo pozvali i pravne pozitiviste, koji su svojim radovima i saopćenjima dali doprinos onomu što smo i tražili. Shodno tome na skupu su bila aktuelizovana pitanja iz krivičnog prava, autorskog i prava intelektualnog vlasništva, trgovačkog i socijalnog prava te komunikologije. Cilj nam je bio razumijevanje svakog savremenog društva kao i toga da je za njegovo dalje razvijanje relevantna njegova prošlost, pa je posezanje za prošlošću jedna od najčešćih strategija za tumačenje sadašnjosti. Svaka priča o budućnosti naše zemlje počinje sa pogledom ka Evropi koja je sada i bukvalno došla na naše granice, pa je proces prilagodne njenim pravnim tečevinama najveći ne samo pravni, nego i društveni i intelektualni napor i izazov koji stoji pred Bosancima i Hercegovcima u narednom periodu.

Velike zahvale na organizaciji ove onferencije su upućene dekanu Pravnog fakulteta u Zenici uvaženom prof.dr. Halidu Kurtoviću, od kojega smo u realizaciji ideje ovoga skupa uvijek imali svaku moguću podršku. Naši prijatelji iz Centra za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch iz Sarajeva, na čelu sa mr.sc. Esadom Oručem, su ispoljili ogromnu mladalačku energiju u cilju pripreme i organizacije skupa sa visokom razinom profesionalizma, pa je bilo pravo zadovoljstvo raditi zajedno sa tom mladom ekipom od koje je očekivati u budućnosti još veće rezultate.

Na skupu je izloženo 16 naučnih radova, koji su objavljeni u posebnom broju časopisa Pravnog fakulteta „Anali“.

Skup je svečano zatvoren u kasnim popodnevnim satima na sveopće zadovoljstvo učesnika.

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizovao je međunarodni naučno-stručni simpozij na temu „Aktuelnosti krivičnog zakonodavstva BiH i procesuiranje ratnih zločina“ 09-10.11.2012. godine u hotelu „Dubrovnik“ u Zenici. Skup je otvoren od strane dekana Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Kurtović Halida, a pozdravni govor održao je i g. Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke FBiH.Skup je organizovan u dva panela, gdje su se tokom prvog dana skupa, izlagali referati sa tematikom procesuiranja ratnih zločina, a kojim je presjedavao akademik prof.dr. Tadija Bubalović. Drugi dan posvećen je aktuelnim pitanjima krivičnog zakonodavstva, a tokom panela je predsjedavao akademik, prof.dr. Miodrag N. Simović.

Tokom dvodnevnog održavanja skupa, izloženo je trinaest referata, a materijali su objavljeni u časopisu Pravnog fakulteta, Anali, br. 10., godina 5.

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 04. novembra 2011. godine u Zenici je održan naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Metode tumačenja Ustava BiH”. Ovaj skup u organizaciji Pravnog fakulteta se već tradicionalno održava u novembru svake godine, ali sa različitom tematikom. Na ovogodišnjem skupu su učestvovali stručnjaci iz oblasti ustavnog prava, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemačke i dali doprinos temi kroz svoja teorijska opažanja problema tumačenja “između duha i slova Ustava BiH”. Tumačenje ustava je osmotreno kako u kontekstu Bosne i Hercegovine i ispunjavanja uslova za njen ulazak u Evropsku Uniju, tako i šire obrazloženjem metoda tumačenja ustavnog prava u nauci i praksi Republike Hrvatske i Njemačke. Problemu tumačenja Ustava BiH se pristupilo isključivo sa pravnog aspekta.Nakon riječi dobrodošlice prof.dr.sc Halida Kurtovića, dekana Pravnog fakulteta u Zenici skup je otvoren uvodnim izlaganjem predsjednika Ustavnog suda, prof.dr.sc Miodraga Simovića. Nakon izuzetnog govora uvaženog prof.dr.sc Simovića, koji je otvorio dijalog o primjeni metoda za tumačenje ustava, uvodne riječi je izložila i Ena Gotovuša ispred Centra za javno pravo (Sarajevo) o tome da li Bosni i Hercegovini treba jedan vrhovni sud. Centar za javno pravo je proveo debatu o tom pitanju i zaključak je da u Bosni i Hercegovini nije moguće zaobići sudsku instancu koja bi po tipu odgovarala vrhovnom sudu i da Ustavni sud BiH ne može fungirati kao nadomjestak ovoj instanci.

Izlaganja sa skupa bi se mogla podijeliti u dva bloka: pregled metoda tumačenja ustava u nauci i praksi Bosne i Hercegovine i pregled metoda tumačenja ustava u drugim državama odnosno na međunarodnom planu.

U okviru prvog bloka izlagali su doc.dr.sc Nedim Ademović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, doc.dr.sc Goran Marković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, mr.sc Maša Alijević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, doc.dr.sc Enver Ajanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof.dr.sc Ferid Otajagić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Drugi dio radova izložen je u referatima doc.dr.sc Petra Bačića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr.sc Darka Samardžića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Hamburgu i mr.sc Zlatana Begića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Skup je u glavnim crtama pokušao dati odgovore na slijedeća pitanja: koje se to metode tumačenja ustava koriste prema praksi Ustavnog suda BiH, i na koji način one utiču na funkcionisanje države, zatim kakav značaj ima tekst preambule ustava na samo tumačenje ustava. Otvoren je dijalog i po pitanju osnova za tumačenje ustava, ali i za njegovu primjenu i promjenu. Referat doc.dr.sc Ajanovića je bio posvećen in memoriam prof.dr.sc Ibrahimu Festiću. Završni dio skupa ukazao je na praksu drugih ustavnih sistema kroz slijedeće teme: sudski aktivizam i ustavno sudstvo u Republici Hrvatskoj, zatim metode tumačenja ustavnog prava prema pravu Evropske Unije i opšta načela međunarodnog prava kao dio ustavnog sistema BiH.

Izloženi radovi sa skupa su objavljeni u posebnom broju u časopisu Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici „Anali“.

Program skupa se može preuzeti ovdje!

U organizaciji Pravnog fakulteta u petak, 05. novembra, održan je naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Bosna i Hercegovina i evropski identitet”.Istraživači iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore na ovom su skupu iznijeli svoja teorijska opažanja usmjerena ka paraleli evropski vs. bosanskohercegovački identitet. Pojam identiteta, posebno u kontekstu aktuelnih evroatlanskih zahtjeva i namjera, osmotren je i u formi intenzivnog dijaloga elaboriran iz perspektive prava, politologije, filozofije, ekonomije, i tako dalje.

Uvodne riječi na ovom skupu su iznijeli prof. dr sc. Kasim Trnka, ekspert iz oblasti ustavnog prava, te aktuelni predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje!

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u dane 18., 19. i 20. decembra u hotelu Dom penzionera održan je naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Identitet i globalizacija”. Referate na navedenu temu podnijela su 34 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjedinjenih američkih država.Cilj skupa bio je pokušaj da se odgovori na pitanje šta su danas globalizacija i identitet, te u kakvom su oni međuodnosu. Poseban akcenat dat je teorijskoj elaboraciji, ali i praktičnim pokazateljima kakav uticaj proces globalizacije ima na Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje. U tom smislu ovi pojmovi su sagledani iz ugla filozofije, sociologije, prava, politologije, ekonomije i tako dalje.

Nakon analize samog skupa bit će određeni dalji koraci u naučnom sagledavanju fenomena globalizacije i identiteta.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje!