O međunarodnoj saradnji

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici posvećen je jačanju međunarodne saradnje u naučnim i istraživačkim projektima. Naša institucija prepoznaje vrijednost saradnje sa globalnim partnerima, jer nam omogućava da dijelimo različite perspektive, resurse i stručnost, obogaćujući na taj način obim i uticaj naših istraživačkih projekata. Aktivno nastojimo da uspostavimo i ojačamo partnerstva sa inostranim univerzitetima i istraživačkim institucijama širom svijeta, jer vjerujemo da je takva saradnja ključna za rješavanje složenih globalnih, regionalnih, ali i nacionalnih pravnih izazova. Angažovanjem u zajedničkim istraživačkim inicijativama, ne samo da unapređujemo naučna znanja, već i promovišemo kulturološku razmjenu i međusobno razumijevanje u akademskoj zajednici.

Misija našeg Pravnog fakulteta u pogledu međunarodne saradnje je da podstakne razmjenu pravne ekspertize i specifičnih perspektiva, čime se poboljšava razumijevanje i primjena prava u različitim kontekstima. Kontakt osoba za međunarodnu saradnju je prodekanesa za naučnoistraživački rad, doc.dr.sc. Dženana Radončić.