Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici djeluju četiri matične katedre:

  • Katedra za historiju države i prava,
  • Katedra za građansko pravo,
  • Katedra za državno i međunarodno javno pravo,
  • Katedra za krivično pravo.

Nematična katedra koja djeluje na Pravnom fakultetu je Katedra za filozofiju i sociologiju.