Katedra za građansko pravo je univerzitetska katedra matična na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. U okviru svojih nadležnosti članovi katedre i spoljni saradnici sudjeluju u izvođenju nastave na matičnim predmetima iz naučne oblasti građansko pravo koji su predviđeni nastavnim planovima i programima dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, te drugim nematičnim fakultetima u sastavu Univerziteta u Zenici, kao što su Ekonomski fakultet i Politehnički fakultet. Članovi katedre se kontinuirano bave naučnoistraživačkim radom i publiciranjem naučnih radova, udžbenika, monografija, kao i organizacijom naučnih skupova, konferencija i seminara na kojim se raspravljaju aktuelne teme iz oblasti građanskog prava. Također, članovi katedre rade kontinuirano i na podizanju svojih kompetencija kroz sudjelovanje u različitim naučnoistraživačkim projektima sa domaćim i međunarodnim predznakom, te međunarodnoj razmjeni nastavnika i umrežavanja znanja i iskustava u evropskom akademskom prostoru.

Šef katedre:
v.prof.dr. Alaudin Brkić

Email:
alaudin.brkic@unze.ba

Tel:
032460563
Tehnički sekretar katedre:
v.ass. Amina Hasanović, ma iur.

Email:
aminaa.hasanovic@gmail.com

Tel:
032460565

Personalni sastav Katedre:

  • v.prof.dr. Alaudin Brkić
  • prof.dr. Enes Bikić
  • prof.dr. Enes Hašić
  • v.prof.dr. Larisa Velić
  • doc.dr. Ivana Grubešić
  • doc.dr. Dženana Radončić
  • doc.dr. Almir Gagula
  • ass. Faris Muratović, dipl. iur.
  • v.ass. Amina Hasanović, ma iur.
  • ass. Alisa Imamović, dr.

Predmeti katedre:

Naziv
Šifra
1. ciklus studija
Antidiskriminaciono privatno pravo
08K24-100
Arbitražno pravo
08K24-099
Evropsko privatno pravo
08K24-088
Građansko procesno pravo
08K24-092
Međunarodno poslovno pravo
08K24-093
Međunarodno privatno pravo
08K24-089
Međunarodno radno pravo
08K24-094
Moot court
08K24-098
Nasljedno pravo
08K24-085
Notarsko pravo
08K24-018
Obligaciono pravo
08K24-086
Porodično pravo
08K24-083
Pravna klinika iz građanskog prava
08K24-101
Pravna klinika iz privatnog prava
08K24-096
Pravo intelektualnog vlasništva
08K24-090
Pravo interneta
08K24-102
Pravo osiguranja i finansijski ugovori
08K24-097
Privredno pravo
08K24-091
Radno pravo
08K24-087
Stvarno pravo
08K24-084
Uvod u građansko pravo
08K24-082
Zemljišno–knjižno pravo
08K24-017
2. ciklus studija
Antidiskriminacijsko privatno pravo Evropske unije
08K24-060
Evropsko porodično pravo
08K24-062
Evropsko radno pravo
08K24-058
Evropsko ugovorno pravo
08K24-054
Građansko procesno pravo Evropske unije
08K24-057
Lična prava
08K24-064
Međunarodno privatno pravo Evropske unije
08K24-056
Međunarodno privredno pravo
08K24-061
Mobilijarno pravo osiguranja potraživanja
08K24-055
Pravo intelektualnog vlasništva Evropske unije
08K24-059
Pravo osiguranja
08K24-063
3. ciklus studija
Evropsko privatno pravo II
08K24-068
Evropsko privatno pravo I
08K24-066
Komparativno građansko pravo
08K24-067
Lična prava
08K24-072
Međunarodno privredno pravo
08K24-069
Notarsko pravo
08K24-070
Pravo osiguranja
08K24-071
Prijave teme doktorske disertacije
08K24-077
Projekat prijave doktorske disertacije
08K24-076
Rad na doktorskoj disertaciji
08K24-080