Doktorski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici organizuje se sa ciljem obrazovanja pravnih kadrova visokog naučnog potencijala (doktora pravnih nauka). Program doktorskog studija koncentriran je na razvijanje općeistraživačkih kompetencija postizanih putem studijskog odabira, dobivanja povjerenja za istraživanje odgovarajućeg naučnog fenomena putem njegovog uviđanja i uočavanja, sistematizacije aspekata njegovog izučavanja i obrade, izbora i korišćenja relevantne i optimalne literature, a unutar tih istraživačkih radnji i postupaka adekvatnom primjenom naučnometodološki pouzdanih principa i kriterija u generiranju istraživačkih rezultata i utemeljenom izvođenju zaključaka.

Studij je namijenjen stručnom i naučnom profiliranju i usavršavanju sadašnjih pravnika i potencijalnim kandidatima da se razvijaju u stupnju ove oblasti u nauci, upravi, privredi, sudskim i pravosudnim institucijama i drugim djelatnostima, budući da njegov programski koncept pruža brojna usmjerenja ili znanja specijalizirano produbljena za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova, specifičnijih zadataka, odnosno funkcija. Studij naglašeno unapređuje razvoj individualnih istraživačkih sposobnosti i vještina kandidata, bez preopterećivanja, poštujući raznolikost i osiguravajući individualiziranu edukaciju koja ispunjava specifične potrebe svakog kandidata/kinje u njegovom/njenom vlastitom sazrijevanju.

Doktorski studij Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici široko promoviše interdisciplinarnost, tako što kandidati imaju mogućnost izbora obaveznih predmeta sa svih smjerova doktorskg studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i izbornih predmeta u okviru doktorskog studija bilo koje organizacione jednicie Unverziteta u Zenici.

Osnovni ciljevi doktorskog studija su:

  • promovisati naučnu izvrsnost i originlani naučni doprinos kao rezultat samostalnog istraživanja;
  • obrazovati specijalizovane istraživače za razvoj i primjenu naučnih metoda i dostignuća iz oblasti pravnih nauka;
  • osposobiti pravne djelatnike da u oblasti privrednog prava zadobiju kompetencije bržeg i lakšeg uključivanja u savremene privredne tokove;
  • osposobiti istraživače za samostalnost u iniciranju i vođenju istraživačkih namjera i projekata;
  • svrsishodnije profilirati pravne praktičare da u državnim strukturama pripremljenije i savjesnije prihvataju dio pravne odgovornosti u izradi raznih programa i projekata;
  • da ovim stupnjem obrazovani pravnici budu pripremljeniji za područje neposredne međunarodne saradnje, za koordinaciju sa regionalnim i svjetskim visokoškolskim ustanovama, a povodom transfera znanja i tehničke pomoći u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada;
  • da rezultatima svojih ostvarenja bude u funkciji dugoročnog planiranja, obezbjeđenja unapređivanja i razvoja vlastitog nastavnog osoblja i kadrovskog potencijala Univerziteta;
  • da podstiču pozitivnu edukacijskoobrazovnu klimu u razvijanju naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Zenici.

Nastavni plan i program III ciklusa studija (doktorski)

  Nastavni plan i program (PDF)

  Nastavnički tim (PDF)

Doktorski rad

Doktorski studij je studij za sticanje akademskog stepena doktora nauka i predstavlja najviši stepen formalnog obrazovanja. Nadležna tijela su vijeće organizacione jedinice i Senat Univerziteta koja predlažu, odnosno imenuju komisiju za ocjenu i odbranu projekta, doktorske disertacije, te mentora. Mentor je osoba imenovana od vijeća studija u akademskom zvanju, redovni ili vanredni profesor, koja vodi doktoranta tokom izrade doktorske disertacije. U određenim slučajevima kandidat može imati dva mentora, ukoliko to tema zahtijeva. Doktorant je osoba upisana na studij trećeg ciklusa u okviru Univerziteta/organizacione jedinice, koji studij pohađa na način utvrđen Statutom Univerziteta i drugim pravilima.

Cilj doktorskog studija je osposobljavanje kandidata za stjecanje specijalističkih znanja iz užeg područja iz kojeg kandidat priprema disertaciju (doktorski rad), za korištenje naučnih metoda i istraživačkih tehnika u užem području istraživanja, za kreativno rješavanje kompleksnih problema iz prakse, odnosno osposobljavanja za daljnji naučnoistraživački rad.

Riječ disertacija potiče od latinske riječi dissertatio što znači „rasprava“, „objašnjenje“ ili „detaljni razgovor“. Ranije je disertacija predstavljala neku vrstu teza koje su činile srž promocije, međutim vremenom se mijenjao smisao te riječi i danas ona predstavlja naučni rad koji uglavnom ima nekoliko stotina stranica. Disertacija je najznačajniji dio postupka promocije i mora sadržavati samostalni prilog nauci. Čitav postupak promocije vodi do usmene odbrane rada tj. neke vrste usmenog ispita (rigorozum).

Kada kandidat ispuni sve uslove, tj. položi pismene ispite, dobije pozitivno mišljenje mentora i komisije i na kraju javno odbrani svoj rad, postupak promocije se završava i fakultet mu dodjeljuje stepen doktora nauka.
Za razliku od ispita na dodiplomskom studiju ili izrade magistarskog ili diplomskog rada, disertacija predstavlja samostalni naučni rad koji se u pravilu odlikuje rastom znanja na osnovu istraživanja. Doktorski studij u pravilu traje 3 godine.

  Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Pravilnik o dopuni pravnilnika o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada – A

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada – B

  Procedure za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu doktorskog rada – C

  Odluka o ekvivalenciji

  Primjer prijave projekta doktorskog rada