Magistarski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici organizuje se sa ciljem obrazovanja pravnih kadrova visokog stručnog potencijala (magistar prava) sa performansama moguće produbljivanih i razvijanih naučnih kompetencija. Studij je namijenjen stručnom i naučnom profiliranju i usavršavanju sadašnjih pravnika i potencijalnim kandidatima da se razvijaju u stupnju ove oblasti u upravi, privredi, sudskim i pravosudnim institucijama i drugim djelatnostima budući da njegov programski koncept pruža brojna usmjerenja ili znanja specijalizirano produbljena za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova, specifičnijih zadataka, odnosno funkcija. Kandidat koji stekne akademsko zvanje magistar prava osposobljen je za samostalan naučno-istraživački rad, prezentaciju svog znanja i njegovo prenošenje kako specijalizovanom tako i nespecijalizovanom auditoriju.

Master studij traje jednu godinu, odnosno, dva semestra. Plan i program magistarskog studija težišno naučno-istraživački afirmira rad na osvjetljavanju funkcije i značaja savremenih tendencija u oblasti prava i pravnih nauka, a prednost se daje magistarskim temama koje istražuju i osvjetljavaju pojedine aspekte ili određena pitanja ovih tendencija, odnosno koje daju potrebne elaboracije u svrsi pravnopraktičnih društvenih i političko-ekonomskih rješenja.

Studij se izvodi po nastavnom planu i programu koji konceptualno i po sadržaju, metodama i oblicima realizacije omogućuje stjecanje prava na dodjeljivanje akademske titule i stručnog zvanja Magistar prava sa 60 ECTS bodova.

Nastava se izvodi u popodnevnim satima i vikendom kako bi se osiguralo da kandidati sa statusom redovnog radnog odnosa mogu obezbjeđivati učestvovanje u procesu nastavnih aktivnosti. Nastava i obaveze iz nastave se obavljaju u obliku predavanja, rada u seminaru, praktičnih vježbi, konsultacija, individualnog ili zajedničkog naučno-istraživačkog rada.

Nastavni plan i program II ciklusa studija (magistarski) “Državno i međunarodno javno pravo”

Nastavni plan i program II ciklusa studija (magistarski) “Građansko pravo”

Nastavni plan i program II ciklusa studija (magistarski) “Krivično pravo”

Nastavni plan i program II ciklusa studija (magistarski) “Historija države i prava”

  Nastavni plan i program (PDF)

  Nastavnički tim (PDF)

Magistarski rad

Studenti II ciklusa – master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su prije pohađanja nastave iz drugog semestra odbraniti projekat koji je u uskoj vezi sa budućom temom magistarskog rada u skladu sa tačkom 4.2. Nastavnog plana i programa magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Projekat treba prezentirati konceptualno jasno i u skladu sa prihvaćenim standardima naučno-istraživačkog rada. Projekat se izlaže pred katedrom nadležnom za odgovarajući smjer, nakon čega katedra pristupa odlučivanju o dodatnim obaveznim predmetima koje će kandidat pohađati na drugom semestru studija. Cilj prezentiranja rada je približavanje standardima kvaliteta, postizanje odgovorajućeg stepena zahtjevnosti i realizacije teme, stepena dubine naučnog istraživanja, primjerenog koncepta i stila magistarskog rada, kao i etičkog i akademski prihvatljivog načina citiranja, utvrđenih članovima 2. do 9. Pravilnika o izradi magistarskog rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Uspješna prezentacija uslov je za prijavu teme magistarskog rada koja se podnosi pismeno po proceduri propisanoj Nastavnim planom i programom magistarskog studija, nakon što student izvrši obaveze predviđene za prvi semestar studija. Magistarski rad treba ispunjavati potrebne uslove u pogledu forme i posebno sadržaja u smislu aktuelnosti problematike koja se istražuje i načina na koji će se pomoću pojedinih metoda istraživanja pratiti postavljeni ciljevi istraživanja, te u konačnici polučiti teorijski i praktično prihvatljive rezultate.

  Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

  Pravilnik o izradi magistarskih radova

  Primjer prijave projekta magistarskog rada

  Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada A

  Procedura za prijavu, odobrenje, izradu i odbranu magistarskog rada B

Konsultacije

Konsultacije se vrše u terminima dogovorenim sa predmetnim nastavnikom.