ISSN online izdanja: 1986-5791

Anali Pravnog fakulteta br. 33, god. 16, Zenica, 2023.

IZVORNI NAUČNI RADOVI

Enis Omerović, Senada Zatagić, Andrea Grande, Leontina Jurić-Vatrenjak
SEKSUALNO NASILJE U ORUŽANOM SUKOBU: IZMEĐU MEĐUNARODNE I BOSANSKOHERCEGOVAČKE TEORIJE I PRAKSE

Harun Lozo
TRAVNIČKI/VLAŠIĆKI SIR KAO OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA: STATUS QUO I PERSPEKTIVA ZAŠTITE

PRETHODNA SAOPĆENJA

Amina Hasanica
PREGLED I ZNAČAJ INCOTERMS KLAUZULA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Tamara Stanić Sertić
IZMIJENJENI ORIJENTACIJSKI KRITERIJI ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI I SUDSKOJ PRAKSI)

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI

Asmira Bećiraj
MEĐUNARODNA NADLEŽNOSTI U BRAČNIM PREDMETIMA EU I BIH

Emir Kadrić
TEMELJNE KARAKTERISTIKE PRAVA GRAĐENJA U PRAVNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Emir Sudžuka
FORMA UGOVORA O PROMETU NEKRETNINA U PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE: AD SOLEMNITATEM ILI AD PROBATIONEM?

Lidija Zulić
LEGISLATIVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR NADZORA KONCENTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJI

Adnan Duraković
IZVJEŠĆE IZ PROJEKTA- NAUČENE LEKCIJE


RADOVI SA NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE „AKTUELNOSTI PRAVNE TEORIJE I PRAKSE“, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI, NOVEMBAR 2023. GODINE

IZVORNI NAUČNI RADOVI

Dženana Radončić
IZMEĐU INOVACIJE I TRANSFORMACIJE: NOVIJI TRENDOVI U REFORMI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

Ivana Grubešić
KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI: IZMEĐU SUDSKOG I MIRNOG RJEŠAVANJA SPOROVA

Larisa Velić, Ismet Velić
DOBRA OD OPĆEG INTERESA

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI

Adnan Baručija
UČINCI REFORME PARNIČNOG POSTUPKA U PRAKSI ENTITETSKIH VRHOVNIH SUDOVA

Alaudin Brkić, Smajo Šabić
SUĐENJE NA DALJINU KAO PRETPOSTAVKA VOĐENJA PARNIČNOG POSTUPKA

Alena Huseinbegović, Viktorija Haubrich
UNIFICIRANI EVROPSKI GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPCI

Hamid Mutapčić
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U SVJETLU NOVE DEFINICIJE SAVJESNOG POSJEDA

Lejla Hadžimahmutović
REFORMA IZVRŠNOG POSTUPKA NA NEKRETNINAMA