–          BiH je pravna država u kojoj se moraju poštovati principi vladavine prava; svako narušavanje tih principa predstavlja udar na državu i njen pravni poredak;

–          Državna imovina  je odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH;

–          Restitucija će se morati provesti jer svako lišavanje prava na imovinu, bilo faktičko ili formalno je prema odlukama Evropskog suda za ljudska prava povreda EKZLJ;

–          Institucija OHR je nadležna za implementaciju svih civilnih aspekata Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; OHR je u obavezi da djeluje u skladu sa evropskim demokratskim načelima i principima vladavine prava;

–          Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini je nužno posmatrati u njegovoj sveukupnosti tako da su svi aneksi pojedinačno i u njihovoj sveukupnosti podjednako važni za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine

–          Shodno odredbama Aneksa 1a Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini međunarodna vojna misija je obavezna da brine o vojnim aspektima implementacije Sporazuma, te da i s tog aspekta osigura zaštitu međunarodnog subjektiviteta, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suverenosti Bosne i Hercegovine;

–          U potpunosti odbaciti etničke podjele i etničko-religijski model kao matricu pravnih i političkih postupanja, te prihvatiti građanski princip u skladu sa presudama međunarodnog suda;

–        Podržavamo donošenje Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Ista je važna radi očuvanja naše historije, javne osude zločina genocida i njegovog negiranja, i očuvanja ljudskosti.

–          Zakon o državnoj imovini treba da počiva na principima državnopravnog kontinuiteta i pravnog sljedništva, te da je usklađen sa zauzetim stavovima u odlukama Ustavnog suda BiH; država ne može egzistirati bez imovine;

–          Insistiramo na provođenju presuda ESLJP i aktivno uključivanje akademske zajednice i civilnog društva;

–          Treba koristiti sve mehanizme za zaštitu vlasničkih prava u BiH i izvan nje;

–          Osporavanjem Ustavnog suda BiH, osporava se pravna država i Dejtonski mirovni sporazum.