Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici uspješno je održana naučno-stručna konferencija pod nazivom „Aktuelnosti pravne teorije i prakse“, uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Evropskog udruženja studenata prava Zenica (ELSA). Prvog dana konferencije, pod užom temom „Potreba i perspektive inoviranja građanskih sudskih postupaka“, uz učešće profesora i sudija sa različitih nivoa sudske vlasti, razmatran je razvoj domaćeg parničnog zakonodavstva, izvršena je kritička ocjena postojećih rješenja u svjetlu recentnih inicijativa inoviranja entititetskih Zakona o parničnom postupku i dat je uvid u novije trendove reforme građanskih sudskih postupaka.  Drugog dana konferencije, pod užom temom „Imovinsko-pravni odnosi sa posebnim akcentom na status državne imovine“ akademici i profesori sa pravnih i drugih srodnih fakulteta kritički su razmatrali političko-pravne procese u BiH relevantne za rješavanje ključnog pitanja državne imovine i prava i obaveza Bosne i Hercegovine kao subjekta međunarodnog prava.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na odličnim izlaganjima i stimulativnim diskusijama, te se nadamo da će zaključci sa konferencije poslužiti kao podrška domaćim kreatorima politika i zakonodavcu za kreiranje što kvalitetnijih rješenja, a sudijama za unapređenje praksi.