U srijedu, 3. februara 2016. godine, prof. dr. Dževad Zečić, rektor Univerziteta u Zenici i Senaid Begić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, su u prisustvu prof. dr. Enesa Bikića, dekana Pravnog fakulteta i doc. dr. Alaudina Brkića, dekana Ekonomskog fakulteta zaključili Protokol o saradnji sa ciljem razvijanja uzajamne saradnje učešćem u javnim programima zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu.

U skladu s potpisanim dokumentom, Univerzitet u Zenici će Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK dostavljati podatke o studentima završenicima I, II i III ciklusa studija studija na Pravnom i Ekonomskom fakultetu UNZE-a, koji su na osnovu ostvarenog uspjeha u toku studija odlukama dekanâ i rektora nagrađivani. Sa svoje strane, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK će se prijavljivati na javne pozive poslodavcima za učešće u programima za sufinansiranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva (pripravnika), te kroz odobrene programe primati diplomirane pravnike i ekonomiste na 50 procenata odobrenih aplikacija za prijem pripravnika.

Ključni kriterij za odabir bit će ostvareni uspjeh tokom školovanja, odnosno prosjek ocjena i nagrade koje su dobili tokom školovanja. Period važenja ovog Protokola je pet godina.