Studentska služba

vrši slijedeće poslove:

 • vođenje mačine knjige studenata,
 • priprema ugovora o studiranju,
 • obavljanje poslova iz domena studentskih poslova pri otvaranju I, II, III ciklusa studija,
 • davanje usmenih i telefonskih informacija po određenim pitanjima,
 • izdavanje isprava i uvjerenja studentima,
 • vršenje prijema dokumentacija predviđene konkursom,
 • vršenje klasifikacije i pregleda prispjelih dokumenata,
 • upisivanje studenata,
 • poslovi ovjere semestra i upisa u naredni semestar,
 • pripremanje materijala za priznavanje ispita putem komisije,
 • otvaranje dosijea studenata,
 • sačinjavanje spiskove studenata po godinama, štampanje i distribuciju istih nastavnom osoblju,
 • pripremanje izvoda iz nastavnog programa po godinama,
 • upravljanje podacima o svim studentima i ispitima u Studentskom informacionom sistemu (ISSS),
 • izrada izvještaja iz domena rada studentskih poslova za potrebe organa fakulteta, katedri, Univerziteta, Zavoda za statistiku, općinskih organa i drugih ustanova,
 • obavljanje poslove u pripremi za štampanje diploma i dodataka diplomi,
 • učestvovanje u pripremi i organizaciji promocije studenata,
 • drugi poslovi po nalogu dekana i sekretara fakulteta.