Normativni dokumenti

 1. Statut Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst),
 2. Odluka o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici – (Prečišćeni tekst )
 3. Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici
 5. Pravilnik o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici,
 6. Pravilnik o dopunama pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici
 7. Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA sistem)
 8. Pravilnik o evaluiranju nastavnog procesa od strane studenata Univerziteta u Zenici
 9. Pravilnik o ECTAS-u (European Credit Transfer and Accumulation System) Univerziteta u Zenici
 10. Pravilnik o registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija Univerziteta u Zenici
 11. Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta u Zenici,
 12. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici
 13. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici
 14. Etički kodeks Univerziteta u Zenici, Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Univerziteta u Zenici
 15. Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Zenici
 16. Odluka o Forumu stakeholder-a Univerziteta u Zenici
 17. Pravilnik o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici
 18. Pravilnik o radu katedri Univerziteta u Zenici
 19. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, poslovima i radu Univerzitetske biblioteke
 20. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici
 21. Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici
 22. Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Zenici
 23. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
 24. Poslovnik o radu Etičke komisije Univerziteta u Zenici
 25. Poslovnik o radu foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici
 26. Pravilnik o radu Univerziteta u Zenici
 27. Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada zaposlenika Univerziteta u Zenici
 28. Pravilnik o zaštiti na radu
 29. Pravilnik o zaštiti od požara
 30. Pravilnik o organizaciji unutrašnje službe zaštite
 31. Pravilnik o organizovanju i funkconisanju službe za RHB (radiološko-hemijsko-biološku) zaštitu
 32. Pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
 33. Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda
 34. Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja
 35. Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici