Katedra za krivično pravo

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Adnan Duraković
adnan.durakovic@unze.ba
032 460 450
Tehnički sekretar Katedre Lejla Zilić
lejla.zilic@unze.ba
032 460 558

Personalni sastav Katedre za akademsku 2020 / 2021. godinu:

  1. Dr. sc. Adnan Duraković, redovni profesor
  2. Dr. sc. Enis Omerović, docent
  3. Dr. sc. Nezir Pivić, vanredni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika
  4. Lejla Zilić-Čurić, MA iur, asistentica

Predmeti na Katedri za krivično pravo

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Kriminologija O II 3/1 5
2. Krivično pravo O III 7/2 9
3. Krivično procesno pravo O V 7/2 10
4. Međunarodno krivično pravo O VI 3/1 4
5. Pravna klinika iz krivičnog prava O VI 3 3
6. Penologija O VIII 3 3
7. Cyber kriminal I VI 2 2
8. Kriminalistika I VIII 2 2
9. Viktimologija I VIII 2 2
10. Terorizam i međunarodna sigurnost I VIII 2 2
11. Međunarodni krivični sudovi I VIII 2 2

 

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Komparativno krivično pravo O I 60 7
2. Evropsko krivično pravo O I 60 7
3. Komparativno procesno krivično pravo O I 60 7
4. Maloljetničko krivično pravo O II 60 5
5. Međunarodni krivični sudovi O II 60 5
6. Pravo izvršenja krivičnih sankcija O II 60 5
7. Savremeni sigurnosni izazovi i upravljanje krizama O II 60 5
8. Kriminalistika O II 60 5
9. Dokazno pravo I II 60 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja tokom semestra

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Komparativno krivično pravo O I 3 2 1 15
2. Krivično procesno pravo O I 3 2 1 15
3. Evropsko krivično pravo O II 3 2 1 15
4. Međunarodno i transnacionalno krivično pravo I II 3 2 1 15
5. Kriminologija s penologijom I II 3 2 1 15
6. Savremena kriminalistika I II 3 2 1 15
7. Dokazni postupak I II 3 2 1 15
8. Savremeni sigurnosni izazovi i upravljanje krizama I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici