Katedra za historiju države i prava

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Dževad Drino
dzevad.drino@unze.ba
032 460 556
Tehnički sekretar Katedre Prof. dr. sc. Ajdin Huseinspahić
ajdin.huseinspahic@unze.ba
032 460 560

Personalni sastav Katedre za akademsku 2020 / 2021. godinu:

  1. Dr. sc. Dževad Drino, redovni profesor
  2. Dr. sc. Ajdin Huseinspahić, docent
  3. Dr. sc. Enes Durmišević, redovni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika

Predmeti na Katedri za historiju države i prava

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Opća historija države i prava O I 4/1 6
2. Rimsko pravo I O I 7/2 9
3. Historija države i prava I O II 7/2 9
4. Klasični pravni tekstovi I II 2 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Rimsko pravo i Evropa O I 6 7
2. Evropski pravni sistemi i kodifikacije O I 6 7
3. Bosanskohercegovačka pravna tradicija i Evropa O I 6 7
4. Pravo i revolucije O II 6 5
5. Razvitak civilizacije I II 6 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Historijski korijeni privatnog prava u Evropi O I 3 2 1 15
2. Primjena građanskih zakonika u BiH O I 3 2 1 15
3. Razvoj i kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti O II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici