Katedra za građansko pravo

Oznaka Katedre    
Šef Katedre prof. dr. sc. Alaudin Brkić
alaudin.brkic@unze.ba
032 460 563
Tehnički sekretar Katedre dipl. iur. Amina Hasanović
ahasanovic@unze.ba
032 460 565

Personalni sastav Katedre za akademsku 2020 / 2021. godinu:

  1. Dr.sc. Alaudin Brkić, vanredan profesor
  2. Dr sc. Enes Hašić, redovni profesor
  3. Dr sc. Enes Bikić, redovni profesor
  4. Dr. sc Larisa Velić, vanredna profesorica
  5. Dr.sc. Ivana Grubešić, docent
  6. Dr. sc Almir Gagula, docent, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika
  7. Dr. sc. Dženana Radončić, docentica
  8. Dr. sc. Alisa Imamović, asistentica
  9. Dipl. iur. Amina Hasanović, asistentica

Predmeti na Katedri za građansko pravo

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Uvod u građansko pravo O 2 4/1 5
2. Porodično pravo O 3 5/2 7
3. Stvarno pravo O 4 4/1 5
4. Nasljedno pravo O 4 3/2 6
5. Obligaciono pravo O 5 7/2 10
6. Radno pravo O 5 4/2 6
7. Evropsko privatno pravo O 5 3/1 5
8. Pravo intelektualnog vlasništva O 7 3/1 5
9. Privredno pravo O 8 7/2 9
10. Građansko procesno pravo O 8 7/2 9
11. Međunarodno poslovno pravo O 8 3 3
12. Međunarodno privatno pravo O 7 3/1 9
13. Pravna klinika iz građanskog prava O 6 3 3
14. Arbitražno pravo O 6 2/1 3
15. Pravna klinika iz privatnog prava O 8 3 3
16. Pravo osiguranja i finansijski ugovori O 8 2/1 3
17. Međunarodno radno pravo I 5 2 2
18. Antidiskriminaciono privatno pravo I 5 2 2
19. Notarsko pravo I 8 2 2
20. Zemljišno-knjižno pravo I 5 2 2

O - Obavezni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Evropsko ugovorno pravo O I 60 7
2. Mobilijarno pravo osiguranja potraživanja O I 60 7
3. Međunarodno privatno pravo EU O I 60 7
4. Građansko procesno pravo EU O I 60 7
5. Evropsko radno pravo O I 60 7
6. Pravo intelektualog vlasništva EU O II 60 5
7. Antidiskriminacijsko privatno pravo EU O II 60 5
8. Međunarodno privredno pravo O II 60 5
9. Evropsko porodično pravo O II 60 5
10. Pravo osiguranja O II 60 5
11. Lična prava I II 60 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja tokom semestra

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Evropsko privatno pravo I O I 3 2 1 15
2. Komparativno građansko pravo O I 3 2 1 15
3. Evropsko privatno pravo II O II 3 2 1 15
4. Međunarodno privredno pravo I II 3 2 1 15
5. Notarsko pravo I II 3 2 1 15
6. Pravo osiguranja I II 3 2 1 15
7. Lična prava I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici