Katedra za filozofiju i sociologiju

Oznaka Katedre UNZE-K40
Šef Katedre Prof. dr. sc. Željko Škuljević
zeljko.skuljevic@ff.unze.ba
032 243 574
Tehnički sekretar Katedre Doc. dr. sc. Bernard Harbaš
bernardharbas@gmail.com
032 243 574

Personalni sastav Katedre za akademsku 2017 / 2018. godinu:

  1. Dr. sc. Željko Škuljević, redovni profesor
  2. Dr. sc. Šefik Baraković, redovni profesor
  3. Dr. sc. Faruk Kozić, vanredni profesor
  4. Dr. sc. Spahija Kozlić, vanredni profesor
  5. Dr. sc. Slavo Kukić, akademik, redovni profesor
  6. Dr. sc. Bernard Harbaš, docent

Predmeti na Katedri za filozofiju i sociologiju

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Sociologija sa sociologijom prava O I 4/2 6
2. Metodologija društvenih i pravnih nauka O II 4/1 5
3. Filozofija prava O VII 3/1 3
4. Retorika I IV 3 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Metodologija društvenih i pravnih istraživanja O I 3 5
2. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 5

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Metodologija društvenih i pravnih istraživanja O III 3 1 2 15
2. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici