Katedra za državno i međunarodno javno pravo

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Maša Alijević
masa.alijevic@unze.ba
032 460 543
Tehnički sekretar Katedre Amra Hrustić, MA iur
amna.hrustic@unze.ba
032 460 565

Personalni sastav Katedre za akademsku 2020 / 2021. godinu:

  1. Dr. sc. Aida Mulalić, vanredni profesor
  2. Dr. sc. Maša Alijević, vanredni profesor
  3. Dr. sc. Sedad Dedić, docent
  4. Dr. sc. Enis Omerović, docent
  5. Dr. sc. Ivana Grubešić, docent
  6. Dr. sc. Zlatan Begić, vanredni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika 
  7. Amna Hrustić, MA iur,  asistentica

Predmeti na Katedri za državno i međunarodno pravo

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Teorija države i prava O I 7/2 9
  Ekonomske osnove države i prava O II 4/1 6
2. Ustavno pravo O III 4/1 9
3. Savremeni pravno-politički sistemi O IV 3/1 4
4. Međunarodno javno pravo O IV 7/2 9
5. Pravo Evropske unije O IV 4/1 6
6. Ljudska prava O IV 3/1 5
5. Privredno-pravni sistem i politika O III 3/1 4
7. Međunarodno javno pravo O IV 7/2 9
8. Finansijsko pravo O VI 6/2 8
9. Socijalno pravo O VI 3/1 4
10. Upravno pravo O VII 7/2 9
11. Diplomatsko i konzularno pravo O VI 2/1 3
12. Sudsko pravo BiH O VI 2/1 3
13. Pravna klinika iz javnog prava O VI 3/0 3
14. Pravo konkurencije O VIII 2/1 3
15. Ustavno sudstvo I V 2/0 2
16. Izborno pravo I V 2/0 2
17. Unutrašnje tržište i ljudska prava EU I V 2/0 2
18. Medijsko pravo I V 2/0 2
19. Osnove upravnog prava EU I V 2/0 2
20. Ekonomska analiza prava I V 2/0 2
21. Posebno upravno pravo I VII 2/0 2
22. Poresko pravo I VII 2/0 2
23. Investiciono pravo I VII 2/0 2
24. Digitalizacija i zaštita ličnih podataka I VII 2/0 2
25. Evropski socijalni modeli I VII 2/0 2
26. Pravo interneta I VII 2/0 2

 

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Komparativno ustavno pravo O I 4 7
2. Komparativno ustavno pravo O I 4 7
3. Opšta pravna načela EU O I 4 7
4. Pravo međunarodnih ugovora O I 4 7
5. Savremene političke ideologije O I 4 7
6. Ljudska prava O II 4 5
7. Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo O II 4 5
8. Bankarsko pravo EU O II 4 5
9. Pravo unutrašnjeg tržišta EU O II 4 5
10. Evropsko socijalno pravo O II 4 5
12. Monetarno javno pravo O II 4 5
13. Sudsko pravo I II 4 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Komparativno javno pravo O I 3 2 1 15
2. Evropsko i međunarodno javno pravo O I 3 2 1 15
3. Evropsko javno pravo O II 3 2 1 15
4. Ljudska prava I II 3 2 1 15
5. Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo I II 3 2 1 15
6. Bankarsko pravo EU I II 3 2 1 15
7. Aksiologija i savremena filozofija prava I II 3 2 1 15
8. Sudsko pravo I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici